OFERTA


Konsultacje prawne

 

Druga opinia prawna

Efektywne rozwiazywanie problemów powstających na gruncie stosowania europejskiego porządku prawnego regulującego zasady delegowania pracowników wymaga specjalistycznej wiedzy z wielu gałęzi i systemów prawa. Dzielimy się nią ważąc pogłębioną ocenę stanu faktycznego z doświadczeniem i praktyką sądów oraz instytucji państw członkowskich. Nasz zespół prawników i ekspertów opiniuje wyłącznie spory powstałe na gruncie wykładni prawa unijnego. W przypadku spraw leżących w interesie publicznym, oferujemy jednorazową bezpłatną poradę prawną.

Interwencje w przypadku naruszeń prawa unijnego

Interweniujemy w przypadkach naruszeń prawa europejskiego przez partnerów społecznych oraz instytucje państw przyjmujących. Szczególnym obszarem naszego zainteresowania są nieformalne praktyki administracyjne stosowane z pobudek protekcjonistycznych przez niektóre państwa członkowskie. Zdarza się to najczęściej w zakresie transgranicznej mobilności pracy i usług w zakresie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Nasze interwencje obejmują ocenę stopnia naruszeń prawa europejskiego oraz wsparcie pozwalające przeciwdziałać i zapobiegać ich negatywnym skutkom dla pracodawców i ich pracowników.

Doradztwo w postępowaniach przed TSUE

Sporządzamy pytania prejudycjalne w toczących się postępowaniach przed sądami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz uczestniczymy w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w charakterze doradców prawnych. Nasz zespół prawników i ekspertów posiada unikatową wiedzę i doświadczenie zdobyte dzięki zaangażowaniu w proces legislacyjny kluczowych aktów prawnych w instytucjach Unii Europejskiej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Nie, nie jesteśmy kancelarią prawną, dlatego nie reprezentujemy naszych Członków. Wspieramy ich jednak w wyborze pełnomocnika za granica oraz w Polsce, jeśli się o to zwrócą. Europejski Instytut Mobilności Pracy czerpie ze spraw zleconych wiedzę praktyczną, którą dzieli się ze wszystkimi Członkami.

Europejski Instytut Mobilności Pracy nie przygotowuje umów dla pracowników oddelegowywanych na zlecenie Członków bądź podmiotów zewnętrznych. Zajmiemy się jednak ich oceną i skonsultujemy postanowienia takich umów dla każdego z rynków pracy. Warunki wynagradzania z podmiotami nie będącymi członkami przesyłamy przed przyjęciem zlecenia. Nie przyjmujemy zlecenia bez ich akceptacji.

Europejski Instytut Mobilności Pracy nie przygotowuje umów na zlecenie Członków bądź podmiotów zewnętrznych. Zajmiemy się jednak ich oceną i skonsultujemy postanowienia takich umów realizowanych na każdym z europejskich rynków pracy. Odbywamy konsultacje online i na życzenie Członka bądź podmiotu zewnętrznego weryfikujemy zmiany w umowach wprowadzane w toku negocjacji z kontrahentem. Zwykle potrzebujemy do tego informacji o celach przedsięwzięcia oraz kontrahencie. Dlatego kontaktujemy się w tej sprawie bezpośrednio z naszymi zleceniodawcami. Zebrane informacje pozwalają nam ocenić ryzyka i korzyści przedsięwzięcia, którego realizacji mają służyć umowy wykonywane z udziałem pracy transgranicznej. Władamy biegle trzema językami, toteż ocena umów, nasze uwagi i poprawki mogą być przesyłane bezpośrednio do kontrahentów zleceniodawców. Nie potrzebujemy także tłumaczeń dokumentów wytworzonych bądź powiązanych z umową.

Warunki wynagradzania z podmiotami nie będącymi członkami przesyłamy przed przyjęciem zlecenia. Nie przyjmujemy zlecenia bez ich akceptacji ani bez zapłaty uzgodnionego na tym etapie kosztu.

Tak. Europejski Instytut Mobilności Pracy wspiera swoich Członków oraz zleceniodawców w godzinach pracy. Planujemy naszą aktywność, dlatego uzgadniamy terminy spotkań oraz podajemy informację, ile czasu potrzebujemy w danej sprawie. Należy pamiętać, że nasza zaangażowanie w sprawy Członków łączymy z pracą badawczą, którą realizujemy w ramach projektów europejskich. Jesteśmy w nich związani terminami, których dotrzymywanie jest dla nas - jako grupy ekspertów – równie ważne, jak zasób wiedzy, którą się dzielimy.

Kontakt

Dr Marcin Kiełbasa

Legal Advisor

marcin.kielbasa@labourinstitute.eu