PROJEKTY UE


ACCT

Pełna nazwa projektu

Współpraca jako klucz do przezwyciężenia wyzwań w delegowaniu pracowników w sektorach opieki, budownictwa, transportu i rolnictwa

Czas trwania

wrzesień 2022 – styczeń 2024

Cele

Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności egzekwowania praw podstawowych pracowników delegowanych przy jednoczesnym zapewnieniu ich swobodnego i sprawiedliwego przepływu poprzez opracowanie, we współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami publicznymi, rozwiązań mających na celu przezwyciężenie barier i trudności w monitorowaniu i wdrażaniu przepisów dyrektywy o delegowaniu pracowników w odniesieniu do sektorów opieki, budownictwa, transportu i rolnictwa.

Planowane działania

 1. Sesja robocza ekspertów poświęcona diagnozie najważniejszych barier związanych z delegowaniem pracowników, a także wypracowaniu rozwiązań tych problemów. Wnioski zebrane przez ekspertów ELMI zostaną przekształcone w materiały szkoleniowe i informacyjne.
 2. Seria szkoleń adresowanych do przedstawicieli pracowników, pracodawców i instytucji publicznych zajmujących się delegowaniem pracowników. Treść szkolenia będzie oparta na ustaleniach z sesji roboczej ekspertów. Szkolenia będą dostosowane do specyfiki delegowania pracowników w sektorach objętych projektem.
 3. Współorganizacja Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy w Krakowie – największego europejskiego niekomercyjnego cyklicznego wydarzenia poświęconego delegowaniu pracowników i swobodzie świadczenia usług. Kongres pomoże zwrócić uwagę szerszej publiczności na bariery w świadczeniu usług na rynku wewnętrznym oraz sposoby ich obniżania bez narażania ochrony pracowników delegowanych. EKMP pozwala na nawiązywanie kontaktów, które pozwalają na rozpowszechnianie wiedzy o delegowaniu pracowników, w tym rozpowszechnianie materiałów wypracowanych w ramach projektu ACCT.

Projekt przyczyni się do

 • poprawy ochrony pracowników delegowanych przy jednoczesnym zapewnieniu im możliwości swobodnego przemieszczania się w celu wykonywania swojej pracy,
 • promowania korzystania z IMI i EESSI – systemów wymiany informacji między instytucjami kontrolnymi warunków pracy i zabezpieczenia społecznego,
 • zwiększenia dostępności i przejrzystości informacji na temat szczegółowych warunków delegowania pracowników w wybranych sektorach usług;
 • nawiązania współpracy między aktorami wspólnego rynku usług UE.

Koordynator

Niezależna Koalicja Związków Zawodowych Pracowników Madrytu – CSIT-UP (E)

Partnerzy

 • Europejski Instytut Mobilności Pracy (PL)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PL)
 • Polski Związek Zawodowy w Norwegii – Solidaritet (N)
 • Krajowa Federacja Związków Zawodowych Administracji (RO)
 • Związek Przedsiębiorstw Budowlanych (CZ)
 • Związek Zawodowy Budownictwa (CZ)
 • Związek Pracowników Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej (SRB)