___ 74 Warsztat Posting Lab

Wybrane zagadnienia niemieckiego prawa pobytowego i azylowego

Termin: 20 maja, 2022, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Prowadzący: dr Paweł Polaczuk

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Program

1. przepisy dotyczące obywateli państw trzecich na mocy Ustawy o pobycie,
2. wjazd i pobyt (przepisy wizowe, tytuły pobytowe, warunki wstępne wydania wizy, podstawy odmowy wydania wizy)
3. zmianę tytułu pobytowego
4. nakaz opuszczenia kraju, deportację.

Kryzys humanitarny związany z wojną w Ukrainie ujawnił niejednorodność poglądów na temat norm niemieckiego prawa pobytowego i azylowego. To, że są to zagadnienia trudne pokazują choćby opinie w kwestii deportacji obywateli Ukrainy, w których odsyła się do przeszkód skutkujących zawieszeniem decyzji o deportacji (§60 i 60a ustawy pobytowej) nie bacząc na normy znajdujące zastosowanie przy ważeniu interesu podlegającego ochronie w postępowaniu w przedmiocie decyzji o nakazie opuszczenia Niemiec (§ 55 ust. 1 pkt 5 ustawy pobytowej).

Poziom skomplikowania materii ujawnia także spór dotyczący przejścia z ochrony tymczasowej na inny tytuł pobytowy. W myśl pierwszego stanowiska osoby objęte rozporządzeniem mogą wybierać pomiędzy ochroną tymczasową a azylem, zatem składać po wjeździe wnioski o azyl (dotyka ich przez to tzw. Verbot des Spurwechsels, czyli zakaz występowania o inny tytuł pobytowy w trakcie i po zakończeniu postępowania azylowego) albo wnosić o ochronę tymczasową z § 24 ustawy pobytowej. Za taką wykładnią przemawiać miałby § 19f ustawy pobytowej. Tymczasem zakaz z § 19f tego aktu dotyczy w istocie wniosku o tytuł pobytowy w Niemczech, który nie może zostać wydany, jeśli dana osoba otrzymała tytuł pobytowy w innym państwie członkowskim. Toteż dopuszcza się możliwość zmiany statusu z ochrony tymczasowej na azylanta.


Dodatkowe informacje

Zgłoszenia można przesyłać do piątku 13 maja 2022 r. przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub mailowo na adres kontakt@labourinstitute.eu. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzących. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni. Zapraszamy!