___ 93 Posting Lab Workshop

Wycofanie A1 i co dalej?

Termin: 25 stycznia, 2024, godz. 12:00

Czas trwania: 3h

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

Inspiracją do odpowiedzi na pytanie jakie są skutki prawne wycofania przez ZUS poświadczenia A1 i jakie kroki można/należy podjąć po otrzymaniu takiej decyzji jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie dotyczącej wycofania z urzędu i bez postępowania dialogowego poświadczenia A1 przez Oddział ZUS w Toruniu (C-422/22). Podjęcie tej problematyki jest tym istotniejsze, że nie była ona przedmiotem wspomnianego rozstrzygnięcia. Pytanie dotyczyło jedynie tego, czy A1 można wycofać z urzędu bez „pytania” w tym przypadku francuskiej instytucji zabezpieczenia społecznego. Tak, można. Jeśli tak się stanie, ubezpieczonemu grozi ryzyko utraty ochrony ubezpieczeniowej, niekoniecznie powiązane z odzyskaniem wpłaconych składek.

Podczas pracowni prześledzimy przykładowe procedury zawiadomienia lub zgłoszenia do ubezpieczenia innego państwa członkowskiego, ewidentnie po terminie, bo na skutek cofnięcia poświadczenia A1. Odpowiemy kto i na jakich zasadach, a także pod jakimi sankcjami, odpowiada za prawidłowe zgłoszenie i opłacanie składek w ramach właściwego ustawodawstwa. Rozważymy scenariusze, w których doszło do przyznania świadczeń w okresie obowiązywania wycofanej A1.

Program

  1. Przypomnienie zasad ustalania ustawodawstwa dla pracowników czasowo wykonujących pracę za granicą oraz dla pracowników stale wykonujących pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich:

a. normalna działalność, podleganie, zastępowanie, 24 miesiące
b. marginalność, naprzemienność, miejsce zamieszkania, siedziba pracodawcy

  1. Omówienie postanowienia ZUS O/Toruń o wycofaniu A1, drogi odwoławczej i odpowiedzi na pytania prejudycjalne skierowane przez polski Sąd Najwyższy,
  2. Wycofanie A1 z urzędu. Obowiązek zawiadomienia instytucji właściwej innego państwa członkowskiego.
  3. Z czego wynika wyższe prawdopodobieństwo wycofania A1 wydanej na podstawie Art. 13.
  4. Z urzędu lub na wniosek instytucji właściwej innego państwa członkowskiego
  5. Obowiązek lojalnej współpracy ubezpieczonego i płatnika, a nie tylko instytucji właściwych państw członkowskich
  6. Odwołanie od decyzji o wycofaniu poświadczenia A1
  7. Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego (na podstawie Art. 16). Przypadki, w których instytucja innego państwa odmówi zawarcia porozumienia wyjątkowego
  8. Zgłoszenie ubezpieczonego na skutek wycofania A1 w wybranych państwach członkowskich: Niemcy, Francja, Belgia, Austria, Niderlandy,
  9. Zwrot składek, zwrot świadczeń, przekazanie składek

Dla kogo?

Zapraszamy przedstawicieli firm – praktyków delegowania, pracowników ZUS wydających, a zwłaszcza wycofujących wydane poświadczenia A1, a także przyjmujących wnioski o zawarcie porozumienia wyjątkowego. Zapraszamy badaczy zainteresowanych mobilnością pracy, prawników i doradców biznesowych i przedstawicieli partnerów społecznych zainteresowanych w swej działalności problematyką transgranicznego świadczenia usług, czasowego wykonywania pracy za granicą czy wykonywaniem pracy naprzemiennie w kilku państwach członkowskich.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem na kontakt@labourinstitute.eu prowadzący odpowiedzą w pierwszej kolejności.


Pozostałe informacje

93. Posting Lab odbędzie się w czwartek 25 stycznia w godzinach 12:00-15:00. Udział tylko online jak zawsze na platformie zoom. Na zgłoszenia czekamy do 20 stycznia. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Rejestracja