___ 32 Warsztat Posting Lab

Praca tymczasowa

Termin: 31 sierpnia, 2018, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: mec. Piotr Stolarczyk dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


W czerwcu 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, wywołujące szereg daleko idących skutków prawnych. Dotyczą one np. ograniczenia okresu wykonywania przez takich pracowników pracy na rzecz konkretnego pracodawcy użytkownika, co powoduje, że konieczne staje się wdrożenie odpowiednich procedur i sposobów postępowania przed grudniem 2018 r.
Do innych istotnych zagadnień należą również m.in. kwestie związane z powierzeniem mienia pracownikowi tymczasowemu czy odpowiedzialność pracodawcy oraz pracodawcy użytkownika, przewidziane w znowelizowanej ustawie.
Powyższe kwestie będziemy rozważać rzecz jasna również w kontekście delegowania takich pracowników, tj. wynajmowania ich pracodawcom użytkownikom w innych państwach członkowskich. Sporo powiemy w tym zakresie o Francji, jednakże rozważania te mają uniwersalny charakter.

Pytania, na które postaramy się odpowiedzieć:
1. Które prawo stosować jeśli w państwie przyjmującym ograniczenie pracy tymczasowej jest inne niż 18 miesięcy?
2. Problemy praktyczne w interpretacji zasady 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy.
3. Jakie skutki (poza sankcjami finansowymi) może rodzić zatrudnienie pracownika tymczasowego przez okres dłuższy niż 18 miesięcy?
4. Które prawo stosować w przypadku różnego rodzaju ograniczeń, np. krajowy zakaz kierowania pracowników tymczasowych do pracy szczególnie niebezpiecznej?
5. Kto jest administratorem danych osobowych pracowników tymczasowych, czy konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?
6. Co oznacza pozostawanie pracownika tymczasowego w dyspozycji pracodawcy użytkownika? – próba pogodzenia przeciwnych poglądów w tej materii.
7. 25 miesięcy dla pracowników tymczasowych – mit, czy prawda?
8. Czy praca tymczasowa może być świadczona na podstawie umowy o dzieło? – rozważania w kontekście projektu ustawy o rynku pracy.
9. Czy zbycie zakładu pracy pracodawcy użytkownika powoduje przeniesienie pracowników tymczasowych w trybie art. 231 Kodeksu pracy?
10. Który pracodawca odpowiada za przekroczenie czasu pracy pracownika tymczasowego?
11. Czy pracodawca użytkownik musi prowadzić akta osobowe pracowników tymczasowych? Jakie obowiązki w tym względzie spoczywają na Agencji?
12. Czy pracodawca użytkownik posiada obowiązki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników tymczasowych?
13. Który podmiot odpowiada za skierowanie pracownika tymczasowego na badania lekarskie?
14. Czy konieczne jest ponowne szkolenie BHP w przypadku zatrudnienia pracownika tymczasowego na tym samym stanowisku, ale na umowie o pracę?
15. Czy pracodawca użytkownik jest uprawniony do zawarcia z pracownikiem tymczasowym umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej?

Opłata za udział w Pracowni wynosi:
• dla Członków IMP: 300 zł netto
• dla zaproszonych przez Członków osób: 750 zł netto