20 lipca, 2018

Artykuły ekspertów IMP w Europejskim Przeglądzie Sądowym

Jedno z wydań Europejskiego Przeglądu Sądowego zostało poświęcone delegowaniu pracowników. Znalazły się w nim artykuły ekspertów IMP.

Tematem numeru 6/2018 Europejskiego Przeglądu Sadowego jest Delegowanie pracowników w ramach swobody świadczenia usług: u progu reformy prawa unijnego. Wśród autorów, których artykuły i rozprawy można przeczytać w tym wydaniu, znaleźli się wiceprezes IMP dr Marek Benio i prawnik IMP, dr Marcin Kiełbasa. W miesięczniku znalazły się też m.in. opracowania prof. Jana Barcza, prof. Catherine Barnard, prof. Leszka Mitrusa, prof. Krzysztofa Ślebzaka i prof. Moniki Tomaszewskiej.

Nowelizacja zasad delegowania pracowników

Artykuł dra Marka Benio przedstawia przesłanki, cele i najważniejsze przepisy nowelizacji dyrektywy 96/71/WE w sprawie delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług. Zrozumienie poszczególnych przepisów zmieniających zasady delegowania pracowników ułatwi szeroki kontekst ekonomiczny i polityczny nakreślony w pierwszej części. Najważniejsze zmiany dotyczą obowiązku wypłacania pracownikom delegowanym wszystkich składników wynagrodzenia obowiązujących według przepisów prawa, układów zbiorowych pracy i orzeczeń arbitrażowych państwa przyjmującego, oraz ograniczenie okresu delegowania pracowników do 12 miesięcy z obowiązkowym objęciem ich wszystkimi warunkami zatrudnienia państwa przyjmującego, z wyjątkiem przepisów o nawiązywaniu i rozwiązywaniu umów, zakazie konkurencji oraz pracowniczych programach emerytalnych.

Dumping socjalny w kontekście delegowania pracowników na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Dr Marcin Kiełbasa w swoim artykule szuka odpowiedzi na pytanie, czy dumping socjalny jest zagrożeniem dla standardów zatrudnienia, politycznym sloganem czy mitem, wykorzystywanym politycznie dla celów protekcjonistycznych. Toczona od kilku lat dyskusja dotycząca zmian w unijnych przepisach o delegowaniu pracowników stała się najnowszą i kolejną, obok debaty przy okazji prac nad dyrektywą usługową, areną debaty na temat tzw. dumpingu socjalnego. Określenie to stało się dla części opinii publicznej i polityków ilustracją tezy, że urzeczywistnienie swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej grozi podważeniem europejskiego modelu socjalnego. Inni z kolei uważają je za przykład protekcjonistycznego wykorzystywania prawa UE do ochrony krajowego rynku państw przyjmujących. Artykuł stanowi próbę konceptualizacji pojęcia dumpingu socjalnego w Unii Europejskiej w kontekście delegowania pracowników na rynku wewnętrznym UE. Ukazuje również praktyki, które w kontekście delegowania pracowników mogą być uznane, w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, za stanowiące przejaw dumpingu socjalnego.

Inne artykuły

Prof. Mitrus w swoim artykule pisze o charakterze prawnym delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej. Prof. Tomaszewska porusza temat poszukiwania równowagi między swobodą świadczenia usług a ochroną praw pracownika. Prof. Barnard poświęciła swój artykuł kwestiom wynagrodzenia, a prof. Barcz - regulacjom krajowym dotyczącym płacy minimalnej dla pracowników delegowanych. Prof. Ślebzak pisze o ustawodawstwie właściwym dla delegowanych pracowników najemnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Tutaj można zapoznać się ze szczegółowym spisem treści tego numeru EPS.

Europejski Przegląd Sądowy

Europejski Przegląd Sądowy prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczane są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak też "kamienie milowe" prawa wspólnotowego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych. Szczegóły na temat tej i innych publikacji Wolters Kluwer można znaleźć na stronie internetowej wydawnictwa. Można tam również zamówić Europejski Przegląd Sądowy w wersji papierowej lub w formacie PDF. JJ O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ