29 lutego, 2024

Aspekty szkoleniowe projektu unijnego ACCT

Projekt “Współpraca kluczem do pokonywania wyzwań w zakresie delegowania pracowników z branży opiekuńczej, budowlanej, transportowej i rolniczej” (“Cooperation as a key to overcoming challenges in the field posting of workers from care, construction, transport and agriculture sectors”) to projekt unijny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w którym uczestniczyli przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych oraz instytucji publicznych i prywatnych z Hiszpanii, Polski, Serbii, Norwegii, Rumunii i Czech. Wśród jego celów znalazło się zwiększenie efektywności stosowania podstawowych praw pracowników delegowanych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ich swobodnego i sprawiedliwego przepływu, znalezienie rozwiązań pozwalających pokonać istniejące bariery i trudności przede wszystkim w sektorze opieki domowej, budownictwa, transportu i rolnictwa.

Jako swego rodzaju podsumowanie projektu i jako podstawa do przezwyciężenia istniejących wyzwań stojących przed pracownikami delegowanymi i obywatelami państw trzecich, odbyło się międzynarodowe szkolenie, którego tematem było stosowanie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz reguł dot. unikania podwójnego opodatkowania, co zaowocowało stworzeniem Materiału Szkoleniowego, w którym wymienione zostały wspomniane wyzwania i zaproponowano rozwiązania pozwalające je pokonać.

Wybór treści składających się na Materiał Szkoleniowy wynika z analizy przeprowadzonej przez ekspertów z krajów partnerskich uczestniczących w tym europejskim Projekcie i ich wniosków, które dotyczyły głównie wspólnych przeszkód i trudności wykrytych wśród pracowników delegowanych, monitorowania i wdrażania europejskich przepisów regulacyjnych w sektorze opieki domowej, budownictwa, transportu i rolnictwa.

Materiał Szkoleniowy składa się z dwóch części. W pierwszej z nich poruszono zagadnienia związane z warunkami zatrudnienia pracowników delegowanych (w oparciu o definicję tego pojęcia w ramach przepisów europejskich) oraz zwrócono uwagę na takie aspekty, jak gwarancja publikowania informacji o delegowaniu, warunki zatrudnienia w okresie oddelegowania, zwłaszcza te związane z wypłatą wynagrodzeń i rozliczaniem kosztów podróży, diet i zakwaterowania czy czasu trwania oddelegowania i rozliczeń w trakcie podróży – jako najbardziej istotne.

W pierwszej części omówiono również źródła oraz główne zagadnienia związane ze stosowaniem prawa pracy wobec pracowników delegowanych w oparciu o swobodę świadczenia usług, a także warunki zatrudnienia w oparciu o ramy regulacyjne z uwzględnieniem rozporządzenia „Rzym I”, które regulują aspekty związane z warunkami zatrudnienia, wyborem obowiązującego prawa pracy i jego ograniczeniami.

Druga część Materiału Szkoleniowego skupia się na zabezpieczeniu społecznym i trudnościach, jakie napotyka pracownik delegowany, w zależności od systemu, któremu winien podlegać, ustalonemu zgodnie z ustawodawstwem unijnym. Materiał Szkoleniowy uwzględniają jednolite prawodawstwo europejskie i różne instrumenty, w tym certyfikat A1, podkreślając trudności w interpretacji przepisów pomiędzy krajami, w zależności od zastosowania art. 12 lub 13 (bądź art. 11, lub, jako ‘ultima ratio’ – art. 16) Rozporządzenia 883/2004 w sprawie koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego.

Ponadto Materiał Szkoleniowy zawiera również praktyczne przykłady wskazujące na pewne „pułapki” występujące w przepisach krajowych, utrudniające zapewnienie pracownikom delegowanym ogólnie rozumianych warunków ich zatrudnienia, a także rozdział poświęcony orzecznictwu, w którym przytoczono relewantne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie obowiązujących przepisów z zakresu ustawodawstwa, w szczególności z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Wreszcie, Materiał Szkoleniowy zawiera rozdział zatytułowany „Wyzwania i rozwiązania”, w którym wskazano szereg typowych wyzwań związanych z barierami administracyjnymi w państwach przyjmujących w odniesieniu do przedsiębiorców delegujących pracowników, nieprzestrzeganiem zasad w trakcie trwania okresu oddelegowania, brakiem informacji lub wymaganiem wiz Vander Elst. W odpowiedzi na wspomniane wyzwania jako potencjalne rozwiązania wymienia się szereg środków, w tym m.in. odwołanie do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Europejską Strategię Opieki oraz zalecenia Rady dotyczące dostępu do wysokiej jakości i przystępnej cenowo opieki długoterminowej.

Materiał Szkoleniowy dostępny jest pod linkiem: TU

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ