25 kwietnia, 2016

Czy będzie żółta kartka dla Komisji Europejskiej w sprawie projektu dyrektywy?

Aby uzasadnione opinie parlamentów narodowych wpłynęły na unijną procedurę legislacyjną i w efekcie doprowadziły do zatrzymania prac nad zmianami w dyrektywie, dotyczącej delegowania pracowników, muszą być one przedłożone w ciągu 8 tygodni od daty przekazania parlamentom projektu proponowanego aktu. Dla obliczania progów do zastosowania tzw. procedury żółtej kartki, każdy parlament narodowy dysponuje dwoma głosami; przy czym, jeśli w danym państwie istnieje dwuizbowy parlament - to każda z izb dysponuje jednym głosem. Ogólna liczba głosów to 56. Jeżeli opinie przedłożone Komisji odpowiadają co najmniej jednej trzeciej głosów przyznanych parlamentom narodowym (lub jednej czwartej w szczególnych przypadkach), to procedura żółtej kartki zostaje uruchomiona. Oznacza to, że Komisja musi poddać przygotowany przez siebie projekt ponownej analizie. Co może być jej wynikiem? Podtrzymanie, zmiana lub wycofanie projektu Komisji (każda z decyzji musi być uzasadniona). Obecnie prace nad przygotowaniem stanowisk przez część państw członkowskich Unii wyglądają w następująco: Polska: Sejm – uchwała z 13 kwietnia 2016 r.; Senat - 12 kwietnia 2016 r. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP wydała opinię dotyczącą projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM(2016)128. Sprzeciw do projektu dyrektywy. Republika Czeska: Izba Poselska – podjęła uchwałę w sprawie „żółtej kartki”; Senat – podjął uchwałę w sprawie „żółtej kartki”. Sprzeciw do projektu dyrektywy. Rumunia: Izba Deputowanych oraz Senat podjęły odpowiednie uchwały w sprawach „żółtej kartki”. Sprzeciw do projektu dyrektywy. Estonia: Zgromadzenie Państwowe (Riigikogu) – ma najpóźniej do 28 kwietnia otrzymać stanowisko rządu estońskiego w sprawie „żółtej kartki”. Komitet ds. Unii Europejskiej estońskiego parlamentu jest jednoznacznie przeciwny nowelizacji Dyrektywy Podstawowej (96/71/WE). Sprzeciw do projektu dyrektywy. Dania: (jednoizbowy parlament – Folketinget). rozważa, Litwa: (jednoizbowy parlament – Seimas), rozważa, Łotwa: (jednoizbowy parlament – Saeima), rozważa, Słowacja: (jednoizbowy parlament – Rada Narodowa), rozważa, Węgry: (jednoizbowy parlament – Zgromadzenie Narodowe), rozważa. Do wszczęcia procedury tzw. "żółtej kartki" wymagane są uchwały parlamentów wszystkich powyższych państw, minimum 9 państw.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ