03 grudnia, 2014

IMP na posiedzeniu zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej

Przedstawiciele Inicjatywy wzięli w poniedziałek aktywny udział w roli ekspertów Konfederacji Lewiatan w posiedzeniu zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji. Przedmiotem spotkania były obawy zgłoszone przez przedsiębiorców dotyczące traktowania obrotów krajowych, jako wyłącznego kryterium niezbędnego do spełnienia warunków do delegowania. Zespół ds. ubezpieczeń społecznych, który wchodzi w skład Komisji Trójstronnej i w którego spotkaniu wzięli udział przedstawiciele naszego Stowarzyszenia zajmuje się głównie opiniowaniem aktów prawnych i innych dokumentów z dziedziny ubezpieczeń społecznych oraz analizą funkcjonowania systemu z tego zakresu. Zespół współpracuje z instytucjami ubezpieczeń społecznych. W poniedziałkowym spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Konfederacji Lewiatan, Polskiej Izby Handlu oraz Polskiego Forum HR. Przedmiotem spotkania były obawy pracodawców związane z niedawnym wyrokiem SN, który uchylił w czerwcu tego roku korzystny dla przedsiębiorcy wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania powołując się na niespełnienie przez przedsiębiorcę „wymaganego obrotu na poziomie 25%” [O tej sprawie pisaliśmy tutaj]. Sąd wywiódł również w uzasadnieniu, że „agencja pracy tymczasowej nie powinna być zwolniona z wymaganego poziomu obrotu (..) skoro próg obrotu na poziomie 25% odnosi się do zwykłych pracodawców, to tym bardziej dotyczy także agencji pracy tymczasowej”. Jest to o tyle zaskakujące, że żadne źródło prawa nie wprowadza takiego wymogu, dlatego, nie ma mowy o zwalnianiu z niego. SN w nieuprawniony sposób de facto potraktował 25% obrotów krajowych jako minimalną granicę, po spełnieniu której można ewentualnie zbadać pozostałe kryteria oceny, czy prowadzona jest znacząca działalność krajowa. Tymczasem, niższe obroty nawet utrzymujące się przez dłuższy czas nie powinny wyrzucać pracowników delegowanych do innego systemu ubezpieczeniowego. Rozporządzenie 883/2004/WE wprowadza kryteria dotyczące pracownika i dotyczące pracodawcy. Należy je badać łącznie i w kontekście tego, czemu ta norma ma służyć w sytuacji, w której będzie zastosowana. Kryteria oceny pomocniczo wskazane przez "Praktyczny Poradnik..." mają na celu jedynie pomoc w ocenie jedynego kryterium wynikającego ze źródła prawa - mianowicie, czy pracodawca prowadzi normalną działalność na terenie państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę. To kryterium – zgodnie z celem regulacji - ma zapobiec delegowaniu zwrotnemu przez spółki-skrzynki pocztowe, co byłoby przejawem dumpingu socjalnego.
– W prawie Unii nie istnieje wymóg osiągania w kraju delegowania obrotu z prowadzonej działalności na poziomie 25% całkowitego obrotu. Wartość 25% obrotów pojawia się jedynie w jednym z przykładów "Praktycznego Poradnika..." jako jedno z wielu kryteriów mających pomóc w całościowej ocenie, czy na terenie państwa wysyłającego prowadzona jest znacząca cześć działalności. Czerwcowy wyrok – gdyby został potraktowany jako wskazówka dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub sądów powszechnych - prowadziłby do złego rozumienia prawa regulującego delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług – komentuje sprawę Stefan Schwarz, Prezes Inicjatywy.  – Kazuaizacja prawa przez bezpośrednie używanie przykładów z "Poradnika..." stanowi poważne zagrożenie dla legalnie delegujących polskich firm usługowych, zwłaszcza wobec braku jednoznacznych definicji takich pojęć jak: „działalność godna odnotowania”, „działalność normalna” czy „zastąpienie pracownika delegowanego”.
Stefan Schwarz w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność podjęcia w ramach Komisji Trójstronnej działań w celu powstrzymania dalszej erozji prawa Unii regulującego delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług poprzez zastąpienie dosłownej interpretacji poszczególnych przepisów i przykładów z "Praktycznego Poradnika...", właściwym rozumieniem ich funkcji i celu, któremu mają służyć. AZ/SS

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ