24 sierpnia, 2018

Jak rozumieć nowe przepisy o delegowaniu długoterminowym?

Poseł do PE Danuta Jazłowiecka skierowała do Komisji Europejskiej pytanie dotyczące przepisów nowelizacji Dyrektywy o delegowaniu pracowników. Dotyczy ono tego, jak rozumieć przepisy o delegowaniu długoterminowym zawarte w Dyrektywie 2018/957.

Chodzi w szczególności o sposób rozumienia sytuacji, gdy rzeczywisty okres delegowania przekracza 12 lub 18 miesięcy. Poseł Jazłowiecka zwróciła uwagę, że podczas prac nad rewizją Dyrektywy o delegowaniu pracowników wiele się na ten temat mówiło. Wspominano m.in. że kalkulacja okresu delegowania pracownika ma odbywać się w ramach danej umowy na wykonywanie usługi. W tekście Dyrektywy 2018/957 nie znalazł się jednak klarowny zapis na ten temat. W przyszłości może to być źródłem istotnych wątpliwości prawnych w praktyce i niekorzystnych rozstrzygnięć organów państw przyjmujących.

Odpowiedź Komisji

Właśnie ukazała się odpowiedź na zadane przez poseł Jazłowiecką pytanie, której w imieniu Komisji Europejskiej udzieliła komisarz Marianne Thyssen. Odpowiedź wskazuje wyraźnie, że okres oddelegowania oblicza się osobno dla każdego oddelegowania. W przypadku ponownego oddelegowania pracownika przez tego samego pracodawcę do innego usługobiorcy lub w inne miejsce, okres delegowania nalicza się od nowa. Poniżej zamieszczamy pełną treść pytania poseł Danuty Jazłowieckiej i odpowiedzi komisarz Marianne Thyssen.

Treść pytania poseł Danuty Jazłowieckiej do Komisji Europejskiej (E-003809-18, 11 lipca 2018)

Przedmiot: Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 96/71/WE - delegowanie długoterminowe W dniu 29 maja br. Parlament Europejski przyjął w głosowaniu plenarnym tekst zmieniający dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Tekst ten został także formalnie przyjęty przez Radę EPSCO w dniu 21 czerwca br. Oznacza to, iż zrewidowana dyrektywa zacznie obowiązywać w połowie 2020 r. W związku z powyższym zwracam się do Komisji Europejskiej z pytaniami dotyczącymi interpretacji zapisu ws. długoterminowego delegowania. Podczas prac legislatorzy wskazywali, iż naliczanie okresu delegowania pracownika ma odbywać się w ramach danego kontraktu na wykonywanie usługi, jednak intencja ta nie znalazła jasnego zapisu w dyrektywie. W związku z powyższym oraz w związku z zainteresowaniem ze strony pracodawców zwracam się do Komisji Europejskiej z poniższymi pytaniami:
  1. Czy zgodnie z intencją legislatorów okres delegowania pracownika nalicza się w ramach kontraktu podpisanego pomiędzy konkretnym usługodawcą i usługobiorcą?
  2. Czy zakończenie realizacji danego kontraktu wykonanego przy pomocy konkretnych pracowników delegowanych zeruje ich okres delegowania?
  3. Innymi słowy: czy w momencie ponownego oddelegowania tego samego pracownika w ramach nowego kontraktu w celu wykonania usługi dla innego usługobiorcy lub tego samego usługobiorcy w tym samym kraju lecz w innym miejscu, jego okres delegowania nalicza się od zera?

Treść odpowiedzi udzielonej przez Komisarz Marianne Thyssen w imieniu Komisji Europejskiej (21 sierpnia 2018)

Dyrektywa (UE) 2018/957 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług została przyjęta w dniu 28 czerwca 2018 r. Data wejścia w życie dyrektywy to 30 lipca 2018 r.; termin transpozycji przez państwa członkowskie to 30 lipca 2020 r.; państwa członkowskie muszą stosować akty transpozycji od dnia 30 lipca 2020 r. Okres delegowania pracownika przekraczający 12 miesiące oblicza się osobno w odniesieniu do każdego oddelegowania. Zakończenie oddelegowania kończy okres delegowania. W przypadku ponownego oddelegowania pracownika przez tego samego pracodawcę w celu wykonania usługi dla innego usługobiorcy lub dla tego samego usługobiorcy w tym samym państwie przyjmującym, ale w innym miejscu, okres delegowania nalicza się od nowa. MK, JJ fot. Parlament Europejski - Multimedia Centre O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ