09 lutego, 2017

IMP uczestnikiem europejskiego projektu EaSI dot. delegowania pracowników

W drugiej połowie lutego w Madrycie odbędzie się spotkanie inaugurujące unijny projekt w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI). Jego tematem jest "Przeciwdziałanie problemom w dziedzinie delegowania pracowników poprzez współpracę partnerów społecznych z sektora publicznego" Wg inicjatorów projektu, w ostatnich latach Unia Europejska spotyka się z różnego rodzaju skutkami ubocznymi utworzenia rynku wewnętrznego. Jak również skutkami zwiększonej mobilności firm i pracowników pomiędzy państwami członkowskimi. Istniejące między nimi bardzo duże zróżnicowanie gospodarcze i kulturowe w pewnym sensie zagraża spójności warunków socjalnych. Oprócz tego to może generować powstawanie nieuczciwych praktyk. Delegowanie pracowników jest zjawiskiem niezwykle ważnym w świetle rynku wewnętrznego, praw socjalnych i zrównoważonego rozwoju. W celu uregulowania zjawiska, najpierw Dyrektywa o delegowaniu pracowników, a następnie komplementarna Dyrektywa wdrożeniowa, a przede wszystkim jej prawidłowa implementacja są dostępnym narzędziem zwalczania nieuczciwych praktyk w zakresie płacy i warunków pracy oraz skutecznej ochrony pracownika w sytuacji migracji tymczasowej.

Uczestnicy

Uczestnikami projektu są partnerzy społeczni, związki zawodowe, organizacje pracodawców, uniwersytety oraz NGO - w tym Inicjatywa Mobilności Pracy. Partnerzy pochodzą z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Węgier, Polski i Rumunii. Zaangażowane są również organizacje z państw ubiegających się o akcesję - Serbii, Czarnogóry, Macedonii i Albanii. Projekt, którego inauguracja odbędzie się w drugiej połowie lutego w Madrycie, skupi się na wypracowaniu rozwiązań, pozwalających na prawidłową implementację Dyrektywy wdrożeniowej w tych państwach:
"Partnerzy społeczni pomogą w poprawnej implementacji Dyrektywy wdrożeniowej w swoich krajach poprzez międzynarodowe i krajowe działania, mające na celu wzajemne poszerzanie wiedzy, wymianę dobrych praktyk i poprawę współpracy transgranicznej"

Założenia

Celem projektu będzie zbadanie trudności w monitorowaniu i wdrażaniu Dyrektywy wdrożeniowej oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności partnerów społecznych w tym zakresie oraz na temat korzystania z systemu IMI. System IMI to główny kanał komunikacji pomiędzy instytucjami właściwymi różnych państw członkowskich. Kolejnym celem będzie poprawa dostępu do informacji na temat praw i obowiązków związanych z zasadami delegowania pracowników, a także dot. warunków zatrudniania obywateli państw trzecich. Bardzo ważne będzie także pogłębianie współpracy transgranicznej i zaufania między partnerami społecznymi i instytucjami.
"Projekt ma na celu osiągnięcie lepszej ochrony pracowników, jednocześnie generując swobodny i uczciwy przepływ pracowników i wyższy poziom zatrudnienia."
Przewidziane są 4 etapy, których zakończenie planowane jest na czerwiec 2018 roku. Przewidziany jest również plan promocji, obejmujący social media i publikacje.

Dlaczego wyjątkowy?

Projekt jest wydarzeniem wyjątkowym szczególnie w świetle zaproponowanej przez Komisję Europejską rewizji Dyrektywy o delegowaniu. Już samo jego podjęcie świadczy o tym, że Unia Europejska, dzięki m.in. Dyrektywie wdrożeniowej i dostępnym praktykom administracyjnym posiada narzędzia w zupełności wystarczające do zapewnienia pracownikom odpowiedniej ochrony. Należy zadbać jedynie o ich skuteczne wdrożenie i zastosowanie, o co apelowali eksperci podczas Konferencji think tanków zorganizowanej w Brukseli przez posłów EPP. Tymczasem Komisja Europejska i część Parlamentu, ignorując tę możliwość, odwołuje się do "głośnego" i atrakcyjnego medialnie rozwiązania - propozycji rewizji dyrektywy, bez wykorzystania istniejących narzędzi. Ponadto, wyjątkowa jest również tak zacieśniona współpraca partnerów społecznych, reprezentujących wszelkie możliwe grupy interesu. Umożliwia to pogłębianie współpracy, wymianę wiedzy i doświadczeń, a także poznawanie wzajemnych punktów widzenia poprzez wspólne szukanie uniwersalnych rozwiązań. Projekt jest istotnym krokiem w tworzeniu opartej na faktach, rzetelnej legislacji. Jako uczestnik projektu, mamy szczerą nadzieję iż uda się wypracować narzędzia administracyjne i praktyczne na gruncie już obowiązującego prawa. Takie narzędzia, które będą kolejnym dowodem na to, że można skutecznie walczyć z nieuczciwymi praktykami na rynku oraz zapewnić pracownikom skuteczną ochronę, bez tworzenia skomplikowanych ograniczeń, które eliminują z rynku firmy z biedniejszych państw unijnych i w konsekwencji wyrządzają szkodę ich gospodarkom oraz pozbawiają pracowników dobrze płatnej pracy. (MZ) O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się mobilnością pracy oraz delegowaniem pracowników. Od 2013 roku stara się łączyć środowisko naukowców, przedsiębiorców, związków zawodowych i urzędników administracji, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie merytoryczne forum wiedzy o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług. 

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ