22 czerwca, 2020

Od 13 czerwca otwarte granice RP – kontrole tylko wyrywkowo

Od 13 czerwca otwarte granice RP

W nocy z 12 na 13 czerwca Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Wynika to ze zmiany następujących rozporządzeń:
 • rozporządzenia MSWiA z 11 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U. z 2020 r. poz. 1029);
 • rozporządzenia MSWiA 11 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1030);
 • rozporządzenia Rady Ministrów z 12 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1031).
W efekcie rozluźnienia na przejściach granicznych od tej pory służby graniczne mogą przeprowadzać kontrole po polskiej stronie jedynie wyrywkowo. Oznacza to również zniesienie obowiązku kwarantanny przy wjeździe do Polski z tych państw – również w stosunku do osób, które nie są w stanie wykazać pracy w państwie UE lub EOG.

Ograniczenia przy wjeździe do Polski z Ukrainy, Białorusi i Rosji

Ograniczenia – w tym kształcie co obecnie – pozostają nadal przy wjeździe do Polski z Ukrainy, Białorusi oraz Rosji (czyli na tzw. granicach zewnętrznych UE). Oznacza to, że wjazd z tych kierunków do Polski co do zasady wiązać się też będzie z kwarantanną. Z Ukrainy, Białorusi i Rosji wjechać mogą:
 1. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
 3. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
 4. szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
 5. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy: - wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub - przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
 7. cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób,
 8. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy: - w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu, - po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w ustawie o czasie pracy kierowców.
 9. uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce,
 10. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu.
 11. cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Kwarantanna i wyjątki

Wszystkie powyżej wskazane osoby przyjeżdżające do Polski z Ukrainy, Białorusi oraz Rosji muszą podać dane lokalizacyjne oraz poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Z kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski, zwolnieni są m.in.
 • obywatele UE, EOG lub Szwajcarii, oraz ich małżonkowie i dzieci w celu przejazdu przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu,
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w celu przejazdu przez terytorium na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Termin otwarcia granic zgodny z zaleceniem Komisji Europejskiej

Parlament Europejski w Rezolucji z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zwalczania pandemii COVID-19 wyraził stanowisko, że kontrole graniczne i ograniczenia w przemieszczaniu się muszą pozostać współmierne i nadzwyczajne oraz że należy przywrócić wszelką swobodę przemieszczania się, gdy tylko to będzie możliwe. Natomiast 13 maja br. Komisja Europejska zaproponowała stopniowe, skoordynowane podejście do przywrócenia swobody przemieszczania się i zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych w UE. 11 czerwca, w związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej w UE, Komisja zaleciła państwom członkowskim zniesienie ograniczeń do dnia 15 czerwca 2020 r. Polska działa zgodzie z tymi zaleceniami.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ