03 czerwca, 2013

Opinia IMP na temat poprawek kompromisowych do projektu dyrektywy w zakresie delegowania

Na prośbę biura poseł Danuty Jazłowieckiej przedstawiciele IMP – Stefan Schwarz oraz dr Marek Benio, przygotowali opinię na temat bieżących poprawek do dyrektywy dot. delegowania pracowników. W ogólnej ocenie przedstawiciele IMP określili poprawki kompromisowe jako zapewniające dobrą równowagę pomiędzy ochroną praw pracowniczych i ochroną wolności usług w ramach Unii Europejskiej. Wśród poprawek do dyrektywy spore zaniepokojenie budzi jednak obecne brzmienie poprawki kompromisowej AA do art. 3.3. (e), która wprowadza nową interpretację czasowego charakteru delegowania i tym samym wykracza poza zapisy dyrektywy podstawowej. Obecny kształt tego zapisu doprowadzić może de facto do zablokowania transgranicznego świadczenia usług, poprzez zastąpienie czasowego charakteru delegowania jednorazowym charakterem delegowania. Wyrażonym w tym zapisie celem ustawodawcy, było zapobieganie niekończącej się rotacji kolejnych pracowników delegowanych na te same miejsca pracy i do tych samych celów, a więc zapobieganie przekształcaniu czasowego charakteru delegowania w permanentny. Zaproponowana poprawka wprowadza jednak taką interpretację pojęcia czasowego delegowania, która przekształca je w delegowanie jednorazowe. Wyklucza tym samym delegowanie w ramach większości usług, szczególnie tych, które charakteryzują się trybem sezonowym, cyklicznym lub pracą wahadłową. W dokumencie IMP przedstawiona została także między innymi opinia na temat artykułu 3.3. (f), dotyczącego formularzy A1. Zapis ten osłabia rangę formularza A1 i powoduje, że nie będzie on stanowił dla pracownika potwierdzenia legalnego delegowania, a będzie jedynie spełnieniem jednego z wielu elementów, potwierdzających fakt, że delegowanie ma miejsce. W stosunku do wymienionych poprawek Inicjatywa Mobilności Pracy przedstawiła własne propozycje rozwiązań, których zastosowanie pomoże wykluczyć niewłaściwą interpretację. W opinii wystosowanej przez IMP poruszona została także kwestia  braku rozwiązania problemu delegowania pracowników przez tzw. spółki-skrzynki pocztowe. Już w trakcie debaty w Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, poseł Jazłowiecka zauważyła, że żaden z polityków ani partnerów społecznych nie zaproponował dotychczas rozwiązania, które pozwoliłoby bardziej skutecznie wykrywać ten rodzaj nadużyć. Stąd też Inicjatywa Mobilności Pracy podjęła próbę przedstawienia takiej propozycji. Dokumenty przesłane do biura poseł Danuty Jazłowieckiej mają pomóc w trwających aktualnie intensywnych pracach nad bieżącymi kompromisami. Prace te zakończą się 20 czerwca, kiedy to w Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych odbędzie się głosowanie nad poprawkami do dyrektywy wdrożeniowej.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ