18 maja, 2017

Opinia IMCO do projektu Dyrektywy – „jaskółka” zmian na lepsze w pracach PE?

Komisja IMCO (Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów) Parlamentu Europejskiego przegłosowała właśnie korzystną z punktu widzenia polskiej gospodarki Opinię do projektu rewizji Dyrektywy o delegowaniu pracowników. Opinia ta znacząco różni się od jej pierwotnego projektu, przygotowanego przez Sprawozdawczynię, Christel Schaldemose (Dania, S&D). Ta ostatnia zrezygnowała zresztą z sygnowania Opinii swoim nazwiskiem – funkcję Sprawozdawczyni przejęła Vicky Ford (Wielka Brytania, ECR). Zgodnie z procedurą Opinia ta zostanie teraz przekazana wiodącej komisji EMPL, która powinna uwzględnić zawarte w niej propozycje zmian do projektu rewizji Dyrektywy 96/71/WE w swoich dalszych pracach nad tym projektem. Opinia wraca do źródeł instytucji delegowania pracowników, nie zaniedbując wymiaru socjalnego Istotna wartość obecnej Opinii polega przede wszystkim na tym, że wprowadza ona do projektu Komisji poprawki akcentujące (a właściwie - przypominające) to, że Dyrektywa o delegowaniu pracowników jest instrumentem realizacji swobody świadczenia usług w UE, nie zaniedbując przy tym jej wymiaru socjalnego. Widoczne jest to zarówno w zapisach dotyczących czasowego charakteru świadczonych usług, jak i w nawiązaniu do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Ponadto, Opinia podkreśla, odwołując się do rozporządzenia Rzym I, swobodę pracodawcy i pracownika delegowanego w wyborze prawa właściwego dla łączącego ich stosunku zatrudnienia. Co nie może oczywiście pozbawiać pracownika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie, w przypadku braku wyboru, znalazłoby zastosowanie. W Opinii zawarto również poprawkę, która podkreśla, że usługodawcy na rynku wewnętrznym konkurują nie tylko ceną, ale również takimi czynnikami, jak np. zapewnianiem kwalifikacji (których brakuje na rynku lokalnym).  … inaczej reguluje kwestię okresu delegowania …. Opinia zawiera istotne uregulowanie dotyczące proponowanego przez Komisję art. 2a (Okres delegowania przekraczający 24 miesiące) i zakładanej przezeń zmiany zwyczajowego miejsca świadczenia pracy. Mianowicie, Opinia wskazuje, że taka sytuacja miałaby dotyczyć jedynie przypadków rzeczywistego (a nie zakładanego) okresu nieprzerwanego (a nie jakiegokolwiek) delegowania danego, konkretnego pracownika, chyba, że strony uzgodniły stosowanie innego prawa zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rzym I. Jednocześnie, Opinia sugeruje też pominięcie niejasnej propozycji z art. 2a dotyczącej „zastępowania pracowników delegowanych”.  …. i wynagrodzenie W Opinii przewidziano, że elementami, branymi pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia, mają być te elementy, które są płatne dla zatrudnianych lokalnie pracowników. Ponadto, przy obliczaniu wynagrodzenia należy unikać podwójnych płatności o takiej samej lub podobnej naturze. Co istotne, błąd w obliczeniu lub pominięcie danej płatności, wynikające z niedostępnej, nieprawidłowej lub niewystarczającej informacji opublikowanej na jednolitej krajowej stronie internetowej ma nie podlegać sankcjom. Opinia reguluje również zwolnienie usługodawców z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia w mniejszej wysokości niż minimalna stawka płacy państwa przyjmującego, w sytuacji, gdy państwo to nie dopełniło obowiązku opublikowania na jednolitej krajowej stronie internetowej części składowych wynagrodzenia. Inne propozycje Opinii Opinia proponuje też wykluczenie z zakresu Dyrektywy o pracownikach delegowanych usług transportowych. Wzmacnia też pewność prawa (zwłaszcza dla pracodawców i pracowników delegowanych), podkreślając rolę informacji wskazanych na jednolitych, krajowych stronach internetowych. Dobra wróżba? Za Opinią w nowym, obecnym kształcie głosowało 21 Posłów, przeciw było 14, dwoje zaś wstrzymało się od głosu. „Za” głosowali zgodnie przedstawiciele PPE, ALDE i ECR; jak również polscy Posłowie z S&D (L. Geringer de Oedenberg) i EFDD (Robert J. Iwaszkiewicz). Pozostaje mieć nadzieję, iż Opinia korzystnie wpłynie na toczące się prace w Komisji EMPL oraz w Radzie, jak również na ostatecznie przyjęte przez te gremia rozstrzygnięcia. MK O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ