REGULAMIN WARSZTATÓW „POSTING LAB”

1 października 2021 r. w wersji obowiązującej od 14 kwietnia 2022 r.

§ 1 [Słowniczek]

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto podanych wyrazów bądź zwrotów należy je rozumieć we wskazanym znaczeniu:
1. Organizator – Stowarzyszenie Europejski Instytut Mobilności Pracy z siedzibą w Krakowie 31-060, Plac Wolnica 13/10, NIP: 6762470670.
2. Warsztaty – odbywające się cyklicznie warsztaty tematyczne organizowane pod nazwą „Posting Lab” przez Stowarzyszenie dla jego Członków oraz dla osób spoza Stowarzyszenia, w ramach których omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej oraz prowadzony jest panel dyskusyjny pomiędzy jego uczestnikami.
3. Członek – osoba fizyczna będąca Członkiem zwyczajnym, Członkiem honorowym lub organizacja będąca Członkiem wspierającym Stowarzyszenia w rozumieniu Statutu Stowarzyszenia.
4. Uczestnik – każda osoba spoza Stowarzyszenia, która dokonała skutecznej rejestracji na Warsztaty.

§ 2 [Przedmiot Regulaminu]

Regulamin określa zasady organizacji oraz określa warunki uczestnictwa w Warsztatach.

§ 3 [Postanowienia Ogólne]

1. Warsztaty odbywają się cyklicznie w terminach oraz miejscu określonym przez Organizatora.
2. Uczestnictwo w Warsztatach możliwe jest stacjonarnie lub zdalnie za pośrednictwem oprogramowania do telekonferencji, chyba że Organizator zaznaczy inaczej.
3. Zakres tematyczny danych Warsztatów, wysokość opłaty, termin rejestracji Uczestników, lista prelegentów, przewidywany czas trwania oraz miejsce i dostępne formy uczestnictwa udostępniany na stronie internetowej Organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Uczestnicy mogą zgłaszać propozycje dotyczące tematyki Warsztatów za pośrednictwem e-mail.
5. W Warsztatach może uczestniczyć każda osoba, która dokonała skutecznej rejestracji.
6. Potwierdzeniem skutecznej rejestracji na Warsztaty jest otrzymana od Organizatora wiadomość e-mail.
7. Uczestnictwo w Warsztatach jest odpłatne zgodnie z ogłoszonym cennikiem. Zapłata za uczestnictwo winna być dokonana w terminie płatności podanym na fakturze.
8. Z obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 6, zwolnieni są członkowie honorowi Stowarzyszenia, osoby zaproszone przez zarząd Stowarzyszenia do uczestnictwa w roli eksperta, pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej.
9. W czasie trwania Warsztatu Posting Lab stacjonarnie Stowarzyszenie gwarantuje uczestnikom i osobom zaproszonym w roli ekspertów poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje.

§ 4 [Uczestnictwo w Warsztatach Posting Lab]

1. Najpóźniej na miesiąc przed planowaną datą Warsztatów Posting Lab, Stowarzyszenie wyśle do członków Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) informację o warunkach zgłoszenia uczestnictwa, dacie, godzinie, miejscu, przewidywanym czasie trwania, zakresie tematycznym warsztatu, jego przebiegu oraz o osobach zaproszonych w roli ekspertów.
2. W przypadku Warsztatów Posting Lab online osoba zainteresowana uczestnictwem zobowiązana jest najpóźniej dwa dni przed planowaną datą Warsztatu Posting Lab zgłosić uczestnictwo wypełniając w tym celu formularz zgłoszeniowy na stronie „www.inicjatywa.eu” bądź dokonując zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. W przypadku Warsztatów Posting Lab prowadzonych stacjonarnie, osoba zainteresowana uczestnictwem zobowiązana jest najpóźniej tydzień przed planowaną datą Warsztatu Posting Lab zgłosić swoje uczestnictwo wypełniając w tym celu formularz zgłoszeniowy na stronie „www.inicjatywa.eu” bądź dokonując zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W przypadku Warsztatów Posting Lab prowadzonych stacjonarnie, zgłoszenie uczestnictwa wiąże się z obowiązkiem zapłaty za uczestnictwo.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty za uczestnictwo.

§ 5 [Przebieg Warsztatów Posting Lab]

1. Przebieg Warsztatów Posting Lab nadzoruje Organizator.
2. Organizator uprawniony jest do udzielania i odbierania głosu Uczestnikom.
3. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej w mowie i w zachowaniu oraz do poszanowania swobody wypowiedzi innych Uczestników.
4. W przypadkach szczególnych, gdy uczestnik Warsztatów narusza reguły o których mowa w ust. 3, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z dalszego uczestnictwa.

§ 6 [Odwołanie bądź przesunięcie terminu Warsztatów Posting Lab]

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa w Warsztatach, w szczególności daty, godziny, miejsca, przewidywanego czasu trwania, zakresu tematycznego, formy uczestnictwa oraz osób zaproszonych w roli ekspertów.
2. O każdej zmianie warunków, o których mowa w ust. 1, uczestnicy zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie.
3. W takim przypadku uczestnik może w terminie jednego dnia od otrzymania informacji o zmianie warunków Warsztatów zrezygnować z uczestnictwa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem w przypadku, gdy udział w Warsztatach zgłosiło mniej niż 8 uczestników bądź w przypadku wystąpienia zdarzeń, za które Organizator nie ponosi winy.
5. W przypadku odwołania Warsztatów prowadzonego stacjonarnie Stowarzyszenie zobowiązane jest zwrócić uczestnikom uiszczoną przez nich opłatę za uczestnictwo. W przypadku przesunięcia terminu uiszczona opłata za uczestnictwo zostanie zaliczona na poczet uczestnictwa w przesuniętych Warsztatach Posting Lab, chyba że uczestnik zażąda jej zwrotu.

§ 7 [Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach Posting Lab]

1. Uczestnik może najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem Warsztatów zrezygnować z uczestnictwa stacjonarnych Warsztatów.
2. Uczestnik może najpóźniej na dzień przed planowanym terminem Warsztatów prowadzonych online zrezygnować z uczestnictwa.
3. Oświadczenie uczestnika o rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W przypadku złożenia rezygnacji co najmniej na tydzień przed planowanym terminem stacjonarnych Warsztatów Posting Lab, uczestnik nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za uczestnictwo, zaś uiszczona przez niego opłata z tego tytułu podlega zwrotowi w całości.
5. W przypadku złożenia rezygnacji w okresie pomiędzy tygodniem a trzema dnia przed planowanym terminem stacjonarnych Warsztatów Posting Lab, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów spowodowanych rezygnacją w wysokości 50% opłaty za uczestnictwo.
6. Złożenie rezygnacji po terminie, o którym mowa w ust. 1 bądź nieusprawiedliwione niestawiennictwo na stacjonarnych Warsztatach Posting Lab, nie zwalnia uczestnika z obowiązku uiszczenia całości opłaty za uczestnictwo w Warsztacie Posting Lab.
7. Udział w Warsztatach Posting Lab możliwy jest osobiście, tj. tylko i wyłącznie przez osobę, która zgłosiła swoje uczestnictwo.
8. Niedopuszczalne jest delegowanie do udziału w Warsztatach Posting Lab pełnomocnika bądź innej osoby, która w założeniu ma zastąpić uczestnika bądź ma działać w jego imieniu.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zarząd Stowarzyszenia może wyrazić zgodę na odstępstwo od zakazu, o którym mowa ust. 8.

§ 8 [Reklamacje]

1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej w przypadku naruszenia przez Organizatora Regulaminu.
2. Reklamację składa się w terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia Warsztatów na adres kontakt@labourinstitute.eu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu tego terminu.
4. Organizator ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych.
5. Możliwe formy uznania reklamacji:
a. zniżka 10% na kolejne Warsztaty,
b. otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych,
c. powtórzenie Warsztatów w innym terminie.

§ 9 [Reguły compliance]

1. W celu zachowania obiektywizmu i rzetelności we wzajemnych relacjach między uczestnikami Posting Lab oraz w celu przeciwdziałaniu angażowania się uczestników w działania powodujące konflikt interesów między nimi, zobowiązuje się uczestników warsztatów do niewykorzystywania relacji z ELMI oraz uzyskanej wiedzy do uzyskania jakichkolwiek korzyści osobistych oraz do nieangażowania się w działania powodujące konflikt interesów między uczestnikami Posting Lab oraz jakichkolwiek żadnych naruszeń prawa antymonopolowego, praw o ochronie konkurencji i innych powiązanych z tą materią regulacji chroniących wolną i otwartą konkurencję.
2. Zgłoszenie i uczestnictwo w Posting Lab nie stanowi jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla uczestnika warsztatów lub jakiejkolwiek innej osoby ani nie wiąże się z obietnicą takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej.
3. Ponadto uczestnicy Posting Lab nie będą oferowali, proponowali, organizowali, współorganizowali szkoleń bądź warsztatów o treści programowej Posting Lab oraz nie będą w nich uczestniczyć jako prelegenci. Zakaz rozciąga się na wykorzystanie materiałów oraz wiadomości z Posting Lab w tych celach i dotyczy także podwykonawców, zleceniobiorców oraz kontrahentów uczestników Posting Lab.
4. Przed przyjęciem zgłoszenia na Posting Lab, ELMI weryfikuje, czy uczestnictwo w Posting Lab nie prowadzi do powstania konfliktu interesów między ELMI a uczestnikiem Posting Lab, nie spowoduje zaistnienia konfliktu interesów między uczestnikiem Posting Lab a członkami ELMI oraz nie wiąże się z ryzykiem naruszenia ww. wymogów compliance.

§ 10 [Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie.
3. Za datę zmiany Regulaminu należy uznać datę jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora.
4. Uczestników Warsztatów wiąże treść Regulaminu obowiązująca w dacie zgłoszenia przez nich uczestnictwa w danych Warsztatach.
5. O zmianie treści Regulaminu Uczestnicy ostatnich odbywających się przed tą zmianą Warsztatów zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty e-mail.

Regulamin wchodzi w życie 14 kwietnia 2022 r.