05 czerwca, 2019

Relacja ze Zgromadzenia Ogólnego Członków IMP

Relacja ze Zgromadzenia Ogólnego Członków IMP

31 maja w Krakowie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Członków Inicjatywy Mobilności Pracy. Dla stowarzyszenia to najważniejsze wydarzenie w rocznym kalendarzu. Podsumowujemy na nim miniony rok, podejmujemy kluczowe dla dalszej działalności decyzje i wyznaczamy cele na najbliższy czas. W tym roku kończyła się 3-letnia kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia, więc Zgromadzeniu towarzyszyły także wybory.

Część formalna i wybór nowych władz stowarzyszenia

Zgromadzenie rozpoczęło się od części formalnej, podczas której podjęliśmy uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań z działalności w 2018 roku, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, których kadencja dobiegła końca. Następnie odbyła się część wyborcza. W pierwszej kolejności Członkowie IMP zdecydowali o składzie Zarządu. Do Stefana Schwarza i dra Marka Benio, którzy zostali wybrani na kolejną kadencję, dołączyła Marta Zięba-Szklarska, do tej pory pełniąca funkcję eksperta IMP. Zastąpiła tym samym na stanowisku członka Zarządu Rafała Rzeźniczaka, który nie zdecydował się na kandydowanie na kolejną kadencję. Panią Martę na pewno znają wszyscy bywalcy Pracowni Legalnego Delegowania, a uczestnicy ostatniego Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy z pewnością pamiętają warsztat na temat delegowania obywateli państw trzecich, który przeprowadziła. Pani Marta jest ekspertem w zakresie transgranicznego zatrudnienia, kadr i płac oraz współpracy z instytucjami rynku pracy. Będzie się skupiać na merytorycznej części działalności stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna stowarzyszenia przez najbliższe trzy lata będzie pracowała w składzie: Bożena Adamczyk, Marcin Kurzyna i Ada Zaorska.

Działalność lobbingowa - podsumowanie i wizja na przyszłość

Dr Marek Benio przedstawił raport z działalności lobbingowej stowarzyszenia. Obejmował on m.in. obecność w mediach (którą zawdzięczamy głównie współpracy z rzeczniczką prasową Inicjatywy Agnieszką Porębską) oraz wystąpienia ekspertów IMP na różnego rodzaju konferencjach. Dr Benio opowiedział też o tym, jak w ciągu minionego roku Inicjatywie udało się wpłynąć na rzeczywistość i ostateczny kształt przepisów, w tym tak istotnych jak nowelizacja dyrektywy podstawowej dotyczącej delegowania pracowników. Największym krajowym sukcesem IMP była zmiana interpretacji art. 11 (3) e rozporządzenia 883/2004 przez ZUS. W kontekście przyszłych wyzwań IMP stawia sobie za cel obniżanie barier na rynku wewnętrznym. Dla osiągnięcia tego calu zaplanowaliśmy szereg działań w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Będziemy też chcieli zablokować zagrożenia związane z planowaną rewizją rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ważną sferą działalności w najbliższym czasie będzie też przygotowanie firm na rozpoczęcie stosowania znowelizowanej dyrektywy o delegowaniu pracowników od lipca 2020 roku.

Raporty członków zespołu IMP

W dalszej części spotkania swoje raporty przedstawili członkowie zespołu IMP. Joanna Jankowska przybliżyła obecnym strukturę Inicjatywy Mobilności Pracy. Do stowarzyszenia należy już 75 osób, a w ciągu minionego roku przybyło aż 14 członków. Jest to przede wszystkim efekt organizowanych przez nas wydarzeń - otwartych Pracowni Legalnego Delegowania i Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. To właśnie ich uczestnicy często podejmują decyzję o przystąpieniu do stowarzyszenia. Ogromne znaczenie mają też rekomendacje naszych członków, którzy chętnie polecają członkostwo w Inicjatywie np. swoim partnerom biznesowym. Omówiony został także budżet stowarzyszenia, obejmujący głównie wpływy ze składek członkowskich oraz Fundusz lobbingowy. Powołaliśmy go w 2016 roku dla sfinansowania dodatkowych działań stowarzyszenia w toku prac nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników. Dr Marcin Kiełbasa omówił prawniczą stronę działalności stowarzyszenia. Obejmuje ona przede wszystkim research prawny i usługę monitoringu legislacyjnego, którą zapewniamy naszym Członkom. Członkowie Inicjatywy jako pierwsi otrzymują informacje o interesującym dla nich orzecznictwie, interpretacjach czy aktach prawnych prawa polskiego i unijnego. Przepisy analizujemy zwykle już na etapie prac legislacyjnych, często proponując własne poprawki. Materiały dotyczące delegowania pracowników przekazujemy też zainteresowanym badaczom w Polsce i za granicą. Członkom IMP oferujemy możliwość skorzystania z doradztwa oraz interwencji w sprawach dotyczących np. obrotów krajowych, pracy o charakterze marginalnym czy delegowania obywateli państw trzecich. Corocznie obserwujemy przyrost zapytań ze strony naszych Członków. W stosunku do roku ubiegłego, Członkowie IMP skierowali o ok. 35% więcej zapytań w sprawach dotyczących delegowania pracowników.

Podsumowanie VI EKMP

Magdalena Zgłobica podsumowała VI Europejski Kongres Mobilności Pracy, który odbył się w dniach 14-15 marca 2019 w Krakowie. Wydarzeniu po raz pierwszy towarzyszyła Wioska Ekspertów, czyli specjalnie wydzielona strefa, w której uczestnicy mogli skorzystać z krótkich konsultacji z prawnikami i ekspertami w dziedzinie transgranicznego świadczenia usług. Tegoroczna edycja Kongresu była rekordowa jeśli chodzi o liczbę uczestników. Jej organizacja była też znacznie mniejszym obciążeniem finansowym dla stowarzyszenia niż V EKMP w 2017 roku. Stało się tak zwłaszcza dzięki zaangażowaniu współorganizatorów i partnerów Kongresu (w tym roku były to m.in. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Komisja Europejska, Miasto Kraków i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego).

Raport prezesa Stefana Schwarza

Prezes Inicjatywy rozpoczął swoje wystąpienie od wskazania filarów działalności stowarzyszenia, którymi są wiedza, reputacja, motywacja, ludzie i pieniądze. Inicjatywa działa w bardzo wielu różnorodnych obszarach. Oprócz administracji i wewnętrznego zarządzania oraz interwencji i doradztwa dla Członków, są to organizacja wydarzeń (EKMP, Pracowni Legalnego Delegowania i Gala Labor Mobilis), udział w konferencjach i debatach w charakterze prelegentów lub moderatorów, pozyskiwanie nowych Członków, publikacje, badania i analizy oraz lobbing w kraju i w UE. Ze względu na ograniczone zasoby, organizacja i jej pracownicy codziennie stają przed dylematem, który z obszarów wymaga najpilniejszego zainteresowania i działania. Wśród celów operacyjnych na najbliższy rok Stefan Schwarz wymienił dopilnowanie, by kształt nowych rozporządzeń koordynacyjnych był akceptowalny dla polskich firm. Nie uda się go osiągnąć bez dodatkowego finansowania dla naszej działalności lobbingowej. Chcielibyśmy także zorganizować kolejny Europejski Kongres Mobilności Pracy w 2020 roku. Prezes Schwarz podkreślił również, że nie możemy wycofać się z udziału w unijnym procesie decyzyjnym - "nieobecni nie mają racji". Wszystko to wymaga jednak sporych nakładów finansowych.

Podsumowanie

Po wystąpieniach przyszedł czas na dyskusję na temat naszej dalszej działalności, zwłaszcza w sferze lobbingu. Członkowie IMP zaprezentowali także własne pomysły na promocję stowarzyszenia, zdobywanie nowych członków i zwiększenie atrakcyjności przynależności do Inicjatywy wśród przedsiębiorców. Na zakończenie nowi Członkowie IMP otrzymali certyfikaty członkowskie. JJ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ