27 czerwca, 2016

Inicjatywa na Seminarium FreSsco

Przedstawiciele Inicjatywy Mobilności Pracy: Stefan Schwarz, dr Marek Benio i Marcin Kiełbasa 24 czerwca wzięli udział w seminarium sieci ekspertów prawnych FreSsco w Warszawie, poprowadzonym przez Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertrudę Uścińską.  Seminarium poświęcone było m.in. analizie zależności między Dyrektywą Podstawową (96/71/WE), a rozporządzeniem 883/2004 o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a także zagadnieniu transpozycji Dyrektywy Wdrożeniowej (2014/67/UE) do polskiego porządku prawnego oraz propozycji Komisji, dotyczącej rewizji Dyrektywy podstawowej. Zagadnienia te przedstawili (wraz ze swoją oceną stanu prawnego i faktycznego) wybitni europejscy eksperci i prawnicy. Pierwszy z nich, prof. Maximilian Fuchs (Visiting Professor w Wirtschaft Universitaet Wien, FreSsco Visiting Expert) wskazał przede wszystkim na różnice między rozporządzeniem 883/2004, a Dyrektywą podstawową oraz porównał środki kontroli i egzekwowania przepisów właściwe dla obydwu tych aktów prawnych. Potępił niesłuszne jego zdaniem korzystanie z delegowania jako tzw. "modelu biznesowego", zaznaczając jednak różnice pomiędzy zgodnym z prawem UE korzystaniem ze swobody świadczenia usług, a sytuacjami, gdy działające nielegalnie podmioty w celu ograniczenia kosztów pracy niejako "podszywają" się pod tą możliwość. Następnie pani Agnieszka Wołoszyn, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS omówiła zagadnienie transpozycji Dyrektywy Wdrożeniowej do polskiego prawa oraz wspomnianą już wcześniej propozycję Komisji. W pierwszej kwestii zwróciła uwagę w szczególności na uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (zwłaszcza w odniesieniu do wniosków, pochodzących z innych państw członkowskich) oraz na fakt, iż Dyrektywę Wdrożeniową w terminie implementowało jedynie 11 państw członkowskich. W odniesieniu do projektu Komisji, poruszono temat wątpliwości, jakie wiążą się z promowanymi przez KE przepisami, dotyczącymi "wynagrodzenia" (ang. 'remuneration'), mającego zastąpić pojęcie "minimalne stawki płacy", jak również podwykonawstwa, pracowników tymczasowych oraz okresu delegowania i kwestii zastępowania - co do ostatnich z zagadnień, pani Wołoszyn wskazała szereg zastrzeżeń związanych np. ze sposobem w jaki pracodawca ma dowiadywać się, kto wcześniej był (i na jak długo) na miejscu delegowania pracownika. Kolejny prelegent, Robert Wójcik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w MRPiPS poruszył problem kryzysu zaufania w relacjach między właściwymi organami w zakresie zabezpieczenia społecznego w poszczególnych państwach członkowskich i przytoczył sposoby na jego zwalczanie. O braku postępującym braku zaufania, który skutkuje wnioskami o wycofanie już potwierdzonych formularzy A1, w procedurze dialogu między organami właściwymi, mówiła szeroko również Anna Siwiecka, Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych i wybitny ekspert w tym zakresie. Powyższe wystąpienia wywołały ożywioną dyskusję z udziałem przedstawicieli IMP, jak również Komisji Europejskiej, wśród których, obecny był również autor projektu oraz jego Oceny Skutków Regulacji (OSR). Przedstawiciele Inicjatywy wykorzystali tą okazję do odbycia dłuższej rozmowy w trakcie której przedstawili argumenty przemawiające przeciwko obecnemu kształtowi propozycji. W trakcie dyskusji Stefan Schwarz zaapelował o uwolnienie się w dyskusji od uznanych powszechnie za prawdziwe stereotypów, które rozpowszechniają niektórzy politycy i związki zawodowe, a które nie mają żadnego potwierdzenia w faktach. Dr Marek Benio zaapelował natomiast do przedstawicieli związków zawodowych o otwartość i niezależność w ocenie propozycji Komisji i jej faktycznych konsekwencji dla pracowników z mniej zamożnych państw członkowskich.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ