___ 94 Posting Lab Workshop

Delegowanie cudzoziemców

Termin: 22 lutego, 2024, godz. 12:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

Na potrzeby naszej pracowni cudzoziemiec oznacza osobę nie będącą obywatelem żadnego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani Szwajcarii. Delegowanie cudzoziemców na gruncie prawa unijnego zasadniczo nie różni się od delegowania innych pracowników. Niektóre państwa członkowskie stawiają dodatkowe wymogi dotyczące legalności wjazdu i pobytu na ich terytorium wobec prawidłowo delegowanych cudzoziemców. Wymogi te zawsze stanowią barierę w wykonaniu usługi. O tym czy bariera ta jest uzasadniona decyduje orzecznictwo TSUE. Wygląda na to, że paradoksalnie, brak odrębnych przepisów dotyczących delegowania cudzoziemców, pozwala niektórym państwom członkowskim dość bezkarnie ograniczać świadczenie usług przez zatrudniające cudzoziemców przedsiębiorstwa z innych państw członkowskich. Do zwykłych problemów delegowania pracowników, wymagających każdorazowo rozstrzygnięcia kolizji między prawem krajowym dwóch państw w zakresie 1/ prawa pracy, 2/ prawa ubezpieczeń społecznych i 3/ opodatkowania, w przypadku cudzoziemców dochodzi zatem problem legalności wjazdu i pobytu.

Program

 1. Warunki prawidłowego delegowania (odrębności w przypadku cudzoziemców)
 2. Legalizacja pobytu i pracy w państwie wysyłającym
 3. Wjazd i pobyt – tytuły pobytowe, ochrona czasowa (przedłużenie do 4 marca 2025 r.), wiza, karta pobytu, karta Polaka, „w procedurze”. Przedłużenia legalności pobytu z mocy prawa a przekraczanie granic wewnętrznych UE.
  ✔ Zatrudnienie: zgłoszenie, powiadomienie, zezwolenie na pracę, niebieska karta
  ✔ Delegowanie cudzoziemca vs. zatrudnienie cudzoziemca w spółce-córce na terytorium państwa wykonania usługi.
  ✔ Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców – wytyczne ZUS
 4. Delegowanie cudzoziemca zatrudnionego w Polsce na podstawie umowy zlecenie. Warunki zatrudnienia cudzoziemców.
 5. Specyfika delegowania przez agencje zatrudnienia – ograniczenia w delegowaniu cudzoziemców do pracy tymczasowej i użyczaniu pracowników
 6. Stanowisko ambasady Niemiec w sprawie wydawania wiz krajowych „na warunkach Vander Elst”. Ochrona przez deportacjami prawidłowo delegowanych cudzoziemców.

Dla kogo?

Zapraszamy przedstawicieli firm – praktyków delegowania, pracowników działów kadr firm świadczących usługi w innych państwach członkowskich, pracowników ZUS, pracowników urzędów wojewódzkich zajmujących się legalizacją pobytu w Polsce. Zapraszamy badaczy zainteresowanych mobilnością pracy, prawników i doradców biznesowych oraz przedstawicieli partnerów społecznych zainteresowanych problematyką transgranicznego świadczenia usług, czasowego wykonywania pracy za granicą czy wykonywaniem pracy naprzemiennie w kilku państwach członkowskich.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem na kontakt@labourinstitute.eu prowadzący odpowiedzą w pierwszej kolejności.


Pozostałe informacje

94. Posting Lab odbędzie się w czwartek 22 lutego w godzinach 12:00-15:00. Udział stacjonarny w Hotelu Atrium w Krakowie lub online jak zawsze na platformie zoom. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Rejestracja