___ 30 Warsztat Posting Lab

Delegowanie pracowników od A do Z

Termin: 27 czerwca, 2018, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Na warsztatach omówione zostaną podstawowe zasady delegowania pracowników „od A do Z”, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej skomplikowanych i problematycznych zagadnień, w tym nowo przyjętych przepisów Dyrektywy o delegowaniu pracowników. Do czasu ich wejścia w życie (2 lata) delegowanie odbywa się na dotychczasowych zasadach. Ich opanowanie jest jednak konieczne, aby móc płynnie wprowadzić swoją firmę w stosowanie nowych reguł. W tym okresie żaden przedsiębiorca nie powinien pozwolić sobie na błędy, które mogą skutkować wysokimi karami lub nawet wykluczeniem z rynku. W celu usystematyzowania i uzupełnienia wiedzy, przygotowaliśmy program PLD z uwzględnieniem tych kluczowych aspektów.

Najważniejsze zagadnienia:

• delegowanie a delegacja
• rodzaje delegowania
• minimalne stawki płacy i warunki zatrudnienia w różnych państwach
• delegowanie pracowników niebędących obywatelami UE
• koszty zatrudnienia specyficzne dla delegowania
• podstawowe obowiązki pracodawcy
• zaświadczenia A1 – częste problemy i praktyki ZUS
• składki – dokąd odprowadzać, za jaki okres? Podstawa wymiaru składki
• jakie prawo właściwe – wybór prawa w umowie lub określanie go przepisami

Tematyka:

Delegowanie czy delegacja?

Umiejętność odróżniania delegowania pracowników od podróży służbowej to podstawa legalnej działalności transgranicznej. Różnice dotyczą skutków prawnych, jakie wywołuje delegowanie, a jakie delegacja, takich jak na przykład:
– wypłacanie (lub niewypłacanie) diet,
– koszty zakwaterowania oraz ich oskładkowanie i opodatkowanie,
– w jakim przypadku istnieje obowiązek wypłacenia minimalnych stawek płac państwa przyjmującego,
– objęcie ubezpieczeniem społecznym państwa wysyłającego lub przyjmującego.

Delegowanie pracowników spoza UE:
• warunki delegowania cudzoziemców do państw UE (np. obywateli Ukrainy, Mołdawii, Białorusi),
• szczególne zasady i dodatkowe wymogi.

Prawo pracy:
• trzy rodzaje delegowania: z usługą / wewnątrzkorporacyjne / jako usługa APT,
• wynagrodzenie i inne warunki zatrudnienia według prawa państwa przyjmującego,
• wybór właściwego prawa pracy wg Rozporządzenia Rzym I i określanie właściwego ustawodawstwa w przypadku braku umownego wyboru prawa.

Ubezpieczenia społeczne:
• gdzie odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne? W jakiej wysokości? Gdzie wnioskować o świadczenia?
• wydawanie dokumentów A1 – problemy i dobre praktyki,
• zastępowanie,
• normalna działalność, znacząca działalność, podleganie przed oddelegowaniem, praca marginalna,
• ustalanie podstawy wymiaru składki przy przychodzie różnym od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Opodatkowanie:
• gdzie płacić PIT?
• najczęstsze błędy w zakresie obowiązków podatkowych.

Test na delegowanie! (dla chętnych)
Podczas spotkania chętni będą mogli rozwiązać test sprawdzający znajomość niuansów delegowania. Pytania będą dotyczyły zarówno ogólnych informacji, jak i szczegółów interpretacyjnych oraz praktyk organów administracji publicznej.

Koszt uczestnictwa
Dla Członków IMP oraz ich współpracowników koszt uczestnictwa wynosi 150 zł netto od osoby. W przypadku osób spoza stowarzyszenia, koszt wynosi 750 zł netto za pierwszą osobę i 250 zł netto za każdą kolejną osobę z tej samej firmy.