28 sierpnia, 2023

Webinarium z mec. Beatą Donay! Transgraniczne użyczanie pracowników do Niemiec – nowe obowiązki dla polskich firm

89. Posting Lab – warsztaty online

Nasze zaproszenie do prowadzenia pracowni 29 września przyjęła pani mecenas Beata Donay z kancelarii WENDLER TREMML w Düsseldorfie, znana Państwu ze znakomitych warsztatów w ramach Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Pani mec. Donay specjalizuje się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii delegowania pracowników oraz zagadnień transgranicznych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest współautorką poradnika z serii „ABC polskiego przedsiębiorcy w Niemczech” na temat wybranych zagadnień związanych z kontrolami przeprowadzanymi przez niemieckie urzędy i instytucje. Moderatorem pracowni będzie dr Marek Benio (wiceprezes ELMI).

89. Posting Lab adresowany jest do menadżerów, pracowników kadr, prawników - praktyków użyczania pracowników do Niemiec. Ze względu na wysokie ryzyko związane z zakwalifikowaniem innych niż użyczenie pracowników usług (np. outsourcingu procesowego) jako nielegalnego powierzenia pracowników, serdecznie zapraszamy usługodawców, których pracownicy delegowani do Niemiec wykonują pracę we współpracy z pracownikami zamawiającego usługę. Zapraszamy także pracowników instytucji kontrolnych oraz badaczy swobody świadczenia usług w UE.

Program

 1. Przeniesienie obowiązku zgłaszania do urzędu celnego pracowników użyczanych transgranicznie do Niemiec na firmę użyczającą
  a. Zmiana przepisów i praktyczne skutki dla pracodawców użyczających
  b. Procedura zgłaszania
       i. Niezbędne dane w zgłoszeniu
       ii. Wybór właściwej formy zgłoszenia
       iii. Obowiązek zgłaszania zmian danych
  c. Odpowiedzialność i sankcje
 2. Nowe wymogi Federalnej Agencji Pracy odnośnie treści umowy o użyczanie pracowników
 3. Wywiązywanie się z obowiązku konkretyzacji i informowania pracowników
  a. Właściwy sposób konkretyzowania pracowników przed ich użyczeniem
  b. Poszerzone wymogi odnośnie treści informacji przekazywanej pracownikowi
  c. Skutki nieprzestrzegania obowiązku konkretyzacji i obowiązku informacyjnego
 4. Warunki prowadzenia kont czasu pracy dla pracowników użyczanych – nowe wymogi Federalnej Agencji Pracy
  a. Warunki wprowadzenia konta czasu pracy
       i. w przypadku stosowania układów zbiorowych pracy branży pracy tymczasowej (iGZ-DGB lub BAP/DGB Tarifverträge Zeitarbeit)
       ii. w przypadku stosowania zasady równego traktowania (equal treatment, equal pay)
  b. Zasady prowadzenia konta czasu pracy
 5. Obowiązek wypłaty premii kompensacyjnej z tytułu inflacji w przypadku użyczania pracowników do określonych branż

Tematyka

Od 1 lipca 2023 r. obowiązek zgłaszania do urzędu celnego pracowników użyczanych transgranicznie do Niemiec spoczywa na firmie użyczającej a nie, jak dotąd, na użytkowniku. Pociąga to za sobą wiele pytań nie tylko ze strony agencji zatrudnienia – co oczywiste – ale także firm oferujących outsourcing usług, których pracownicy delegowani do Niemiec wykonują pracę w zakładzie usługobiorcy lub w miejscu przez niego wskazanym.

Inne istotne zmiany dotyczą wymogów Federalnej Agencji Pracy co do niezbędnych danych w umowie o użyczanie pracowników oraz możliwości prowadzenia kont czasu pracy dla pracowników użyczanych. Poszerzono także obowiązek informowania pracowników, spoczywający na firmie użyczającej.

Te zmiany wymagają poważnej modyfikacji przygotowania do prawidłowego użyczania pracowników do Niemiec. Podczas warsztatów, pani mecenas Beata Donay wyjaśni na czym polegają nowe obowiązki, kto odpowiada za ich wdrożenie i jakie sankcje grożą za ich pominięcie. Nade wszystko jednak, wyjaśni jakie kroki muszą podjąć polskie firmy by prawidłowo wywiązać się z nowych obowiązków.

Informacje praktyczne

89. Posting Lab odbędzie się tylko on-line na platformie zoom w piątek 29 września w godzinach 12:00-15:00.

Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie.

Na zgłoszenia czekamy do 22 września. Prosimy je przesyłać na adres mailowy kontakt@labourinstitute.eu. Jak zwykle zachęcamy do dyskusji i do zadawania pytań. Na pytania nadesłane przed wydarzeniem odpowiemy w pierwszej kolejności.

 

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ