29 sierpnia, 2018

Wpływ dyrektywy rewizyjnej 2018/957 na już wykonywane umowy

Ukazała się odpowiedź komisarz Marianne Thyssen na pytanie poselskie poseł Danuty Jazłowieckiej. Dotyczyło ono wpływu Dyrektywy nowelizującej 2018/957 na już wykonywane umowy.

Poseł Jazłowiecka zadała trzy pytania, dotyczące zastosowania znowelizowanych przepisów o delegowaniu pracowników: - czy będą one miały zastosowanie do już wykonywanych umów z chwilą, gdy Dyrektywa 2018/957 zacznie być stosowana, czy też jedynie do umów zawartych po 30 lipca 2020? - czy przedsiębiorca będzie musiał od 30 lipca 2020 r. wypłacać „wynagrodzenie” zamiast „minimalnych stawek płac”, bądź czy będzie mógł „dokończyć” już wykonywaną umowę „po staremu”? - czy przedsiębiorca będzie musiał, w odniesieniu do już wykonywanych umów, naliczać okres delegowania wg zasad delegowania długoterminowego; a jeśli tak, to od kiedy? Poniżej pełna treść pytania oraz odpowiedzi KE.

Treść pytania poseł Danuty Jazłowieckiej do Komisji Europejskiej (E-003808-18, 11 lipca 2018)

Przedmiot: Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 96/71/WE - zastosowanie do kontraktów w realizacji W dniu 29 maja br. Parlament Europejski przyjął w głosowaniu plenarnym tekst zmieniający dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Tekst ten został także formalnie przyjęty przez Radę EPSCO w dniu 21 czerwca br. Oznacza to, iż zrewidowana dyrektywa zacznie obowiązywać w połowie 2020 r. Niestety w dyrektywie brak jest przepisu mówiącego o tym, jak jej wejście w życie wpłynie na kontrakty będące w realizacji. W związku z powyższym i w związku z licznymi zapytaniami ze strony pracodawców zwracam się do Komisji Europejskiej o odpowiedź na pytanie:
  1. Czy zrewidowana dyrektywa będzie miała zastosowanie do kontraktów w realizacji czy tylko do nowych kontraktów zawartych po dacie, od jakiej zrewidowana dyrektywa zacznie obowiązywać?
  2. Czy w odniesieniu do kontraktów w realizacji przedsiębiorca będzie zobowiązany od dnia stosowania dyrektywy wypłacić wynagrodzenie w zamian za minimalne stawki płacy, czy będzie mógł dokończyć realizację kontraktu na obecnych zasadach wynikających z art. 3 dyrektywy 96/71/WE?
  3. Czy w odniesieniu do kontraktów w realizacji pracodawca będzie zobowiązany zacząć naliczać okres delegowania według zasad dotyczących długoterminowego delegowania? Jeśli tak, od jakiego okresu: od momentu egzekwowania dyrektywy czy od momentu rozpoczęcia kontraktu (czyli wstecz)?

Treść odpowiedzi udzielonej przez Komisarz Marianne Thyssen w imieniu Komisji Europejskiej (21 sierpnia 2018)

Dyrektywa (UE) 2018/957 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług została przyjęta w dniu 28 czerwca 2018 r. Data wejścia w życie dyrektywy to 30 lipca 2018 r.; termin transpozycji przez państwa członkowskie to 30 lipca 2020 r.; państwa członkowskie muszą stosować akty transpozycji od dnia 30 lipca 2020 r. W związku z tym krajowe przepisy transponujące dyrektywę będą miały zastosowanie od dnia 30 lipca 2020 r. – zarówno do nowych umów, jak i do umów będących już w realizacji. Podobnie obowiązek wypłacania wynagrodzenia zamiast minimalnych stawek płacy będzie mieć zastosowanie od tego dnia zarówno do nowych umów, jak i do umów będących już w realizacji. Zasady naliczania okresu delegowania długoterminowego (12 miesięcy) będą również odnosić się do umów będących już w realizacji, a okres ten będzie naliczany od momentu rozpoczęcia oddelegowania, tj. z mocą wsteczną.

Komentarz IMP

Ostatni akapit odpowiedzi można interpretować na dwa sposoby. W wersji pesymistycznej można byłoby wręcz uznać, że do trwającej umowy, która 30 lipca 2020 r. przekroczy 12 miesięcy, należałoby stosować zrewidowane zasady już od początku wykonywania umowy, jeszcze na długo przed w/w datą… Na szczęście pierwotny wniosek Komisji zawierał (w art. 2a ust. 1) propozycję dotyczącą skutków wywoływanych przez zakładany okres delegowania przekraczający 24 miesiące. Przepis ten nie stał się jednak częścią ostatecznego tekstu Dyrektywy. Stąd wniosek, że nie należy stosować tej niekorzystnej interpretacji. MK, JJ fot. Parlament Europejski - Multimedia Centre O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ