14 kwietnia, 2022

Wybrane zagadnienia niemieckiego prawa pobytowego i azylowego – zapraszamy 20 maja na Posting Lab!

75. Posting Lab – warsztaty online

Najbliższe webinarium z cyklu Posting Lab poświęcimy wybranym zagadnieniom niemieckiego prawa pobytowego i azylowego. Omówimy przede wszystkim status osób w ochronie tymczasowej w Niemczech oraz sytuację prawną tzw. Positivstaater, czyli obywateli państw trzecich, którzy mogą wjeżdżać i przebywać w Niemczech bez wiz. Problematykę przybliży uczestnikom dr Paweł Polaczuk . Ponownie spotkamy się online, za pośrednictwem platformy Zoom. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych już  w piątek 20 maja!

Program

1. Przepisy dotyczące obywateli państw trzecich na mocy Ustawy o pobycie, 2. wjazd i pobyt (przepisy wizowe, tytuły pobytowe, warunki wstępne wydania wizy, podstawy odmowy wydania wizy) 3. zmianę tytułu pobytowego 4. nakaz opuszczenia kraju, deportację. Kryzys humanitarny związany z wojną w Ukrainie ujawnił niejednorodność poglądów na temat norm niemieckiego prawa pobytowego i azylowego. To, że są to zagadnienia trudne pokazują choćby opinie w kwestii deportacji obywateli Ukrainy, w których odsyła się do przeszkód skutkujących zawieszeniem decyzji o deportacji (§60 i 60a ustawy pobytowej) nie bacząc na normy znajdujące zastosowanie przy ważeniu interesu podlegającego ochronie w postępowaniu w przedmiocie decyzji o nakazie opuszczenia Niemiec (§ 55 ust. 1 pkt 5 ustawy pobytowej). Poziom skomplikowania materii ujawnia także spór dotyczący przejścia z ochrony tymczasowej na inny tytuł pobytowy. W myśl pierwszego stanowiska osoby objęte rozporządzeniem mogą wybierać pomiędzy ochroną tymczasową a azylem, zatem składać po wjeździe wnioski o azyl (dotyka ich przez to tzw. Verbot des Spurwechsels, czyli zakaz występowania o inny tytuł pobytowy w trakcie i po zakończeniu postępowania azylowego) albo wnosić o ochronę tymczasową z § 24 ustawy pobytowej. Za taką wykładnią przemawiać miałby § 19f ustawy pobytowej. Tymczasem zakaz z § 19f tego aktu dotyczy w istocie wniosku o tytuł pobytowy w Niemczech, który nie może zostać wydany, jeśli dana osoba otrzymała tytuł pobytowy w innym państwie członkowskim. Toteż dopuszcza się możliwość zmiany statusu z ochrony tymczasowej na azylanta.

Informacje praktyczne

75. Posting Lab odbędzie się za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom w piątek 20 maja 2022 r. w godzinach 11:00-14:00. Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie. Zgłoszenia można przesyłać do piątku 13 maja 2022 r. przez formularz dostępny tutaj lub mailowo na adres kontakt@labourinstitute.eu. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzących. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni. Zapraszamy!  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ