10 stycznia, 2017

Cztery nowe inicjatywy KE dotyczące usług w UE – zastrzyk energii czy mnożenie barier?

Komisja Europejska zaprezentowała dziś swoje propozycje dotyczące świadczenia usług na Jednolitym Rynku. Komisja Europejska zaprezentowała dziś swoje propozycje dotyczące świadczenia usług na Jednolitym Rynku. Obecne propozycje Komisji obejmują w szczególności 4 konkretne inicjatywy:

I. Nową europejską e-kartę usługową:

Uproszczona procedura elektroniczna ma, zdaniem Komisji, ułatwić podmiotom świadczącym usługi biznesowe oraz budowlane spełnienie formalności administracyjnych, wymaganych do świadczenia usług za granicą. W założeniu – usługodawcy mieliby w tym celu kontaktować się z jednym podmiotem – w swoim państwie i w swoim języku. Nawiązywać to ma do zasady „jednego okienka”, w którym załatwić można byłoby wszystkie formalności w państwie pochodzenia. Władze tego państwa miałyby następnie zweryfikować podane przez usługodawcę informacje i przekazać je do państwa przyjmującego. Dla realizacji tego celu Komisja zaproponowała: - projekt Rozporządzenia wprowadzającego europejską e-kartę usługową oraz powiązane ułatwienia administracyjne; - projekt Dyrektywy dotyczącej ram prawnych i operacyjnych dla europejskiej e-karty usługowej wprowadzonej przez w/w Rozporządzenie.

II. Ulepszenia dotyczące procedury notyfikacji krajowych przepisów dotyczących świadczenia usług:

Aby to osiągnąć, Komisja zaproponowała dyrektywę wdrażającą i zmieniająca w/w Dyrektywę Usługową.

III. Ocenę proporcjonalności krajowych uregulowań dotyczących tzw. usług profesjonalnych:

Komisja proponuje wyjaśnienie tego, jak państwa członkowskie winny wykonywać tzw. test proporcjonalności przed przyjęciem lub zmianą krajowych uregulowań dotyczących w/w usług. Wg KE dotyczy to ok. 50 milionów osób (22% zatrudnionych w UE), którzy pracują z zawodach, wymagających szczególnych kwalifikacji lub uzyskania prawnie chronionego tytułu (np. architekt, farmaceuta). Komisja proponuje Dyrektywę dotyczącą takiego testu proporcjonalności.

IV. Wskazówki dotyczące krajowych reform regulujących usługi profesjonalne:

Rekomendacje te Komisja ujęła w postaci propozycji odpowiedniego Komunikatu. Jak słusznie zauważyła komisarz Elżbieta Bieńkowska, usługi reprezentują 2/3 unijnej gospodarki i odpowiadają za tworzenie ok. 90% nowych miejsc pracy. Jednakże transgraniczne świadczenie usług w dalszym ciągu napotyka na bariery, hamujące rozwój poszczególnych gospodarek oraz UE jako całości. Propozycje Komisji mają to zmienić. Nawiązują one do tzw. Dyrektywy Usługowej 2006/123/WE z 2006 r., która miała ułatwić działalność usługową w UE. Została ona nazwana przez jej przeciwników „Dyrektywą Frankensteina” od nazwiska twórcy jej pierwotnej wersji – holenderskiego komisarza Bolkensteina. Prace nad tą Dyrektywą przyczyniły się do powstania określenia „polski hydraulik” i – pośrednio – do porażki referendów europejskich w 2005 r. we Francji i w Holandii. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach (tym razem wyjątkowo obszernych – propozycje Komisji wraz z Ocenami Skutków Regulacji liczą powyżej 500 stron). Będziemy je analizować i informować o konkretach w mediach IMP.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ