17 stycznia, 2020

Ministerstwo Rozwoju przygotowało Czarną Księgę barier na rynku wewnętrznym

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z IMP opracowało Czarną Księgę barier, na które polskie firmy napotykają w państwach UE.

Dodatkowe wymogi certyfikacyjne, częste i ponadmiarowe kontrole, a także utrudniony dostęp do informacji – to tylko niektóre z dyskryminujących praktyk, z którymi polskie firmy spotykają się w państwach UE – wynika z Czarnej Księgi przygotowanej przez MR na podstawie skarg przedsiębiorców.

Swoboda przepływu towarów, usług, osób i kapitału

Jednolity rynek wewnętrzny wraz z czterema swobodami przepływu towarów, usług, kapitału i osób jest niekwestionowanym osiągnięciem Unii Europejskiej. Aby móc swobodnie rozwijać biznes na unijnych rynkach, trzeba zgłaszać wszelkie przypadki łamania tych czterech fundamentalnych swobód UE. Czarna Księga ma charakter otwarty, stąd apel do przedsiębiorców, którzy działają na unijnych rynkach, by zgłaszali przykłady dyskryminacji, której doświadczają. KE zajmuje się tylko przypadkami, które trafią do niej drogą formalną. Czarna Księga powstała po to, aby identyfikować naganne praktyki, które podkopują fundamenty jednolitego rynku. Autorzy liczą na to, zwróci ona uwagę Komisji Europejskiej i państw członkowskich na potrzebę poszukiwania rozwiązań, które wsparłyby aktywność przedsiębiorców na rynku wewnętrznym. Raport ten będzie też dla rządu wsparciem w rozmowach z Komisją Europejską oraz pozostałymi partnerami na forum unijnym i w kontaktach bilateralnych, podczas których Polska konsekwentnie od lat opowiada się za pogłębieniem integracji rynku wewnętrznego. Autorzy zdecydowali się nie ujawniać w Księdze krajów, wobec których polscy przedsiębiorcy zgłaszają problemy, koncentrując się na piętnowaniu nieprawidłowych zjawisk.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz o Czarnej Księdze

Czarną Księgę przygotowaliśmy z myślą o przedsiębiorcach, którzy borykają się z uciążliwościami na rynkach państw unijnych. Pozwoli im zidentyfikować i nazwać bariery w prowadzeniu działalności na rynkach unijnych. Zależy nam na tym, aby polscy przedsiębiorcy, jeśli dotkną ich nieuzasadnione ograniczenia , korzystali z dostępnych narzędzi, takich jak system SOLVIT, który pomaga przedsiębiorcy w rozwiązywaniu problemów urzędowych w innych państwach członkowskich, czy skarga do Komisji Europejskiej, z której chętnie korzystają przedsiębiorcy z pozostałych państw UE. Naszym celem jest ochrona fundamentalnych zasad jednolitego rynku europejskiego, który tworzy największy obszar gospodarczy na świecie, postrzegany jest jako kamień węgielny UE
- mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. I zaznacza:
Jednolity rynek to atut, który pozwala budować konkurencyjność Unii wobec globalnych potęg gospodarczych. Dlatego zależy nam na jego ochronie przed barierami, które mogą pojawiać się na fali krótkowzrocznych nastrojów protekcjonistycznych. Jego ochrona oznacza wymierne korzyści. Badania wskazują na to, że zasady swobodnego przepływu towarów i usług generują korzyści szacowane na 985 mld EUR rocznie. Dalsza integracja, przy jednoczesnej eliminacji istniejących już barier, może dać jeszcze większe korzyści. W odniesieniu jedynie do sektora usług, wskazuje się, że jego liberalizacja przyniosłaby ok. 2 % wzrostu gospodarczego w UE

Bariery w dostępie do rynku wewnętrznego UE

Wśród zidentyfikowanych działań, które zaburzają funkcjonowanie jednolitego rynku znalazły się m.in. takie praktyki jak:
 • nieuzasadnione kary za brak dokumentów
 • zabezpieczenie kwot na przyszły podatek
 • nieuznawanie polskich zezwoleń na pracę wydawanych ukraińskim pracownikom polskiego przedsiębiorcy
 • kontrole związków zawodowych
 • niejasności w stosowaniu definicji pracownika delegowanego
 • dodatkowe wymogi certyfikacyjne
 • utrudniony dostęp do informacji o delegowaniu na stronach internetowych

Jakie zachowania i gdzie należy zgłaszać?

 • konieczność dodatkowych rejestracji i zgłoszeń
 • wytyczne na temat jakości produktów
 • konieczność znajomości języka
 • wymagania powstałe w wyniku działalności związków zawodowych
 • dodatkowe opłaty
 • nadmiernie wysokie kary dla zagranicznych przedsiębiorców
 • zwiększona częstotliwość kontroli zagranicznych przedsiębiorców.
Zgłoszeń nadużyć w tym zakresie można dokonywać bezpośrednio do Ministerstwa Rozwoju na adres mailowy SekretariatDSE@mr.gov.pl, nieformalnym systemem SOLVIT lub drogą oficjalnej skargi do Komisji Europejskiej. Inicjatywa Mobilności Pracy może pomóc w przygotowaniu skargi. Zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym kontakt@inicjatywa.eu lub pod numerem telefonu +48 12 352 14 52. Źródło: Ministerstwo Rozwoju

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ