23 lutego, 2016

MRPiPS uwzględnia nasze postulaty do ustawy o delegowaniu!

W grudniu Inicjatywa Mobilności Pracy została zaproszona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do konsultacji publicznych projektu ustawy o delegowaniu pracowników. W odpowiedzi zaprezentowaliśmy szczegółową i merytoryczną opinię na temat przedstawionego projektu. Ustawa wprowadza regulacje prawne wynikające z konieczności transpozycji przepisów unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym. Polska ma na to czas do 18. czerwca 2016. W naszej opinii ustawa w zaproponowanym przez MRPiPS w grudniu ubiegłego roku kształcie miałaby bardzo negatywne konsekwencje dla polskich pracodawców świadczących usługi na rynku UE i ich pracowników. Alarmowaliśmy, że wyznaczona do egzekucji kar i grzywien nałożonych na polskich pracodawców przez zagraniczne instytucje Izba Skarbowa w Poznaniu działałaby jak komornik, któremu zależy wyłącznie na szybkiej i skutecznej egzekucji długu bez zwracania uwagi na okoliczności. Stanęliśmy również na stanowisku, że niezbędne jest doprecyzowanie używanego w ustawie pojęcia „pracownik”. W naszej opinii brak sprecyzowania tego pojęcia niósł za sobą bardzo duże ryzyka prawne polegające chociażby na nieuznawaniu przez sądy krajowe osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie i delegowanych przez polskie przedsiębiorstwa do innych państw w ramach swobody świadczenia usług członkowskich za pracowników delegowanych – tego typu opaczne stanowisko pojawiło się już raz na gruncie orzecznictwa polskich sądów, a konkretnie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 15 lipca 2015 r., III AUz 172/14. Ten postulat był kluczowy dla sektora opieki domowej, w którym zatrudnionych jest kilkadziesiąt tysięcy osób. Z nieukrywaną radością i satysfakcją przekazujemy Państwu informację, że w projekcie opublikowanym 15 lutego br. MRPiPS uwzględniło wszystkie nasze najważniejsze postulaty. W szczególności cieszy nas przekazanie Państwowej Inspekcji Pracy obowiązków związanych z weryfikacją wniosków o egzekucję kar nałożonych przez zagraniczne instytucje na polskich pracodawców. Każdy wniosek będzie musiał być bardzo dokładnie sprawdzony i zweryfikowany, zanim zostanie wszczęta egzekucja przeciwko polskiemu pracodawcy. Ministerstwo pochyliło się również nad problemem braku definicji pojęcia "pracownik" wprowadzając zastrzeżenie, że należy go rozumieć zgodnie z przepisami państwa przyjmującego. Swoje stanowiska do projektu ustawy przesłały również Polskie Forum HR, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, BCC, Transport i Logistyka oraz związki zawodowe Solidarność i OPZZ.

źródło: www.mpips.gov.pl

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ