17 czerwca, 2016

Nowe obowiązki dla pracodawców świadczących usługi transgraniczne

18 czerwca 2016 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników. Wynikają one z podpisanej przedwczoraj przez Prezydenta RP ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Celem tej ustawy jest implementacja do polskiego systemu prawnego dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (tzw. „Dyrektywy Podstawowej”) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania ww. dyrektywy 96/71/WE (tzw. Dyrektywy Wdrożeniowej). Nowe regulacje wprowadzają szereg nowych obowiązków, zarówno dla polskich pracodawców, którzy delegują pracowników do innych państw, jak i tych pracodawców, którzy delegują pracowników do Polski. Dla tych pierwszych istotne będzie zwłaszcza to, że Państwowa Inspekcja Pracy, pełniąca rolę tzw. „właściwego organu” w Polsce, będzie ściśle współpracować z organami z innych państw członkowskich w odniesieniu do kilku obszarów. Po pierwsze będą to wnioski zagranicznych organów o udzielenie istotnych informacji (dotyczących stwierdzenia tzw. rzeczywistego delegowania – czyli czy dana osoba jest faktycznie delegowana). Po drugie, będzie powiadamiać też polskiego pracodawcę delegującego pracowników o wnioskach o egzekucję kar i grzywien, jak również sprawdzać i przekazywać takie wnioski naczelnikom urzędów skarbowych. Ta druga prerogatywa jest bardzo istotna – zwłaszcza jeśli chodzi o sprawdzanie takich wniosków o egzekucję kar. PIP nie będzie bowiem działać automatycznie na żądanie organów z innych państw, ale będzie zobowiązana sprawdzić wniosek. Jeśli nie spełni on wymogów formalnych – to będzie go zwracać do organu zagranicznego. Może ona ponadto zwrócić taki wniosek m.in. jeśli decyzja o nałożeniu kary lub grzywny jest sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP. Sprawdzanie wniosków przez Inspekcję oraz możliwość ich zwrotu z powyższego powodu są „wentylami bezpieczeństwa”, jakie mają szansę stać się tamą przeciwko zakusom organów z innych państw członkowskich, chcących ograniczyć liczbę legalnie delegowanych tam z Polski pracowników. Ponadto, nowa ustawa ustanawia szereg obowiązków dla pracodawców, którzy delegują pracowników do Polski. W szczególności będą oni zobowiązani zapewnić tym pracownikom warunki nie mniej korzystne niż wynikające z polskich przepisów prawa pracy – m.in. w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę, wymiaru czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, czy też bezpieczeństwa i higieny pracy. Co istotne dla polskich przedsiębiorców (szczególnie w sektorze budowlanym), nowa ustawa wprowadza również przepisy dotyczące tzw. solidarnej odpowiedzialności polskiego pracodawcy, do którego zostaną delegowani pracownicy z innego państwa. Możliwe więc będzie, że polska firma powierzająca wykonanie prac takiemu zagranicznemu pracodawcy, będzie solidarnie odpowiedzialna wobec pracownika delegowanego jeśli np. pracodawca taki nie wypłaci im wynagrodzenia. Co bardzo istotne, polski przedsiębiorca będzie mógł się przed tym uchronić, jeśli wcześniej dochowa należytej staranności, określonej w ustawie. MK

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ