23 stycznia, 2018

Nowy raport na temat migracji w Unii Europejskiej opracowany przez Instytut Bruegla

W ostatnich dniach ukazał się nowy raport wydany przez Instytut Bruegla: 'People on the move: migration and mobility in the European Union' [tłum. "Ludzie w ruchu: migracje i mobilność w Uniii Europejskiej"].

Głębsze spojrzenie na migracje w UE

Autorami raportu są badacze: Uuriintuya BatsaikhanZsolt Darvas i Inês Gonçalves Raposo. Zadeklarowanym przez nich celem, który przyświecał pracom nad raportem była weryfikacja, jak powszechne w Unii Europejskiej opinie i przekonania dotyczące migracji mają się do faktów oraz przeprowadzenie kompleksowej analizy w świetle najważniejszych w ostatnich latach zjawisk i problemów. Do kluczowych wątków analizy należą m.in.: statystyki, dane demograficzne i główne tendencje w migracji, opinie i przekonania panujące na temat zjawiska, badanie stopnia i wpływu integracji imigrantów na rynek pracy i na gospodarkę. Raport obrazuje również, jak różnorodne metody rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej są stosowane w poszczególnych państwach członkowskich UE.  Autorzy niejednokrotnie podkreślają:

"Powszechne rozumienie prostych faktów na temat migracji jest często bardzo dalekie od rzeczywistości".

Promowanie źródeł zawierających twarde dane na ten temat może pomóc w lepszym rozumieniu poszczególnych zjawisk. Doskonałym przykładem jest delegowanie pracowników w ramach swobody świadczenia usług w UE, na temat którego panuje wiele stereotypów, sprzecznych z faktami i statystykami, co miało swoje konsekwencje w działaniach Komisji Europejskiej i projekcie rewizji Dyrektywy Podstawowej.

Delegowanie pracowników w szerokim kontekście

Nie sposób mówić o tendencjach migracyjnych wewnątrz Unii Europejskiej, bez poruszenia kwestii delegowania pracowników, która przez wiele miesięcy rozgrzewała europejską opinię publiczną. Autorzy poświęcili delegowaniu pracowników część raportu w ramach analizy tendencji migracyjnych wewnątrz UE oraz konsekwencji politycznych, jakie niosą bieżące zmiany i wydarzenia we wspólnocie (szczególnie polecamy lekturę rozdziału 7.2, str. 161 na ten temat). Autorzy zwracają uwagę na zaskakujący rozgłos polityczny, jaki zyskały w Europie prace nad rewizją Dyrektywy o delegowaniu pracowników, biorąc pod uwagę niewielki odsetek, jaki stanowią na rynku pracy pracownicy korzystający z tej możliwości:

"Pracownicy delegowani z Europy centralnej i wschodniej stanowią zaledwie 0.15 % populacji w północno-zachodnich państwach UE, co czyni zaskakującym, że rewizja Dyrektywy 96/71/WE zyskała tak wiele uwagi w unijnych debatach politycznych."

Ponadto, imigracja z państw Europy środkowej i wschodniej do zachodniej nie wpłynęła w znaczącym stopniu na odebranie miejsc pracy lokalnym pracownikom. Problem bezrobocia pojawił się w zachodniej Europie już w 2008 roku. Pogłębił się w ostatnich latach, co zbiegło się w czasie z napływem pracowników ze wschodnich państw wspólnoty.

Proponowane rozwiązania

W ostatniej części publikacji pojawia się seria rekomendacji, jakie mogą podjąć państwa i instytucje UE w celu zaadresowania aktualnych problemów. Wiele z nich odnosi się również do kwestii delegowania pracowników. Do najciekawszych rekomendacji należą:
  • zmniejszanie nielegalnego zatrudnienia (85-90% Europejczyków uważa, że kwestia ta jest zaniedbana). Pożądanym efektem działań może być polepszenie percepcji na temat imigrantów.
  • korzystanie z najlepszych praktyk w zakresie integracji imigrantów - kraje europejskie mają na tym polu bardzo mało sukcesów. Wg autorów współpraca z sektorem prywatnym i partnerami społecznymi powinna odgrywać dużą rolę w procesie integracji.
  • podjęcie problemu braku miejsc pracy poprzez szeroko zakrojone i kompleksowe środki. Jest m.in. redukcja miejsc pracy w sektorze publicznym na rzecz prywatnego. Mowa też o potrzebie nowych rozwiązań w zakresie opodatkowania i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ma to na celu zwiększanie płac przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów pracy na niezmienionym poziomie. 
Podczas lektury publikacji Instytutu Bruegla pojawia się mało optymistyczny wniosek. Negatywne i błędne przekonania na temat imigrantów przybywających do Unii Europejskiej w ostatnich czasach dotyczą również pracowników z Europy środkowej i wschodniej. Bardzo częstą przyczyną tych przekonań jest bezrobocie i niezależna od  zagranicznych pracowników sytuacja na rynku pracy. Raport pokazuje jednak, że istnieje wiele środków, którymi można zwalczać często zaniedbane w Unii Europejskiej problemy oraz przełamywać negatywne stereotypy. MZ O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ