14 stycznia, 2016

Opinia IMP do nowego projektu ustawy o delegowaniu pracowników

W grudniu Inicjatywa Mobilności Pracy została zaproszona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do konsultacji publicznych projektu ustawy o delegowaniu pracowników. Prezentujemy przesłaną przez nas opinię w tej sprawie. Projekt ustawy ma na celu implementację do polskiego prawa tzw. dyrektywy wdrożeniowej. Uważamy, iż ustawa w zaproponowanym kształcie będzie miała negatywne konsekwencje dla polskich pracodawców świadczących usługi na rynku UE i ich pracowników. Poznaj szczegółową opinię IMP do projektu ustawy. W przygotowanym dla MRPiPS dokumencie m.in. zwracamy uwagę, że wyznaczona do egzekucji kar i grzywien nałożonych na polskich pracodawców przez zagraniczne instytucje Izba Skarbowa w Poznaniu będzie działała jak komornik, któremu zależy wyłącznie na szybkiej i skutecznej egzekucji długu bez zwracania uwagi na okoliczności. Ciężko sobie wyobrazić, żeby Izba Skarbowa analizowała i wstrzymała w razie potrzeby egzekucję grzywny ze względu na to, że przy nakładaniu jej przez zagraniczną inspekcję pracy "nie przestrzegano zapisanych w Konstytucji podstawowych praw i wolności przysługujących pozwanym oraz mających do nich zastosowanie zasad prawnych". Stoimy na stanowisku, że niezbędne jest wprowadzenie definicji pojęcia "pracownik". W naszej opinii, brak jednoznacznego zdefiniowania tego pojęcia w konsultowanej ustawie może nieść za sobą bardzo negatywne skutki prawne. Należeć do nich może m.in. nieuznawanie przez sądy krajowe osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie i delegowanych przez polskie przedsiębiorstwa do innych państw w ramach swobody świadczenia usług członkowskich za pracowników delegowanych – tego typu opaczne stanowisko pojawiło się już raz na gruncie orzecznictwa polskich sądów, a konkretnie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 15 lipca 2015 r., III AUz 172/14. Tymczasem polskie przedsiębiorstwa stały się europejskim potentatem w dziedzinie m.in. świadczenia usług opieki domowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. W tej branży umowa zlecenie jest jedyną umową odpowiadającą specyfice pracy personelu opiekuńczego, a jednocześnie pozbawiona jest znamion stosunku pracy, co w postępowaniach kontrolnych potwierdzała Państwowa Inspekcja Pracy. Szacuje się, że w tej branży polskie firmy zatrudniają około 15-20 tyś. osób. Pełną treść stanowiska Inicjatywy Mobilności Pracy w tej sprawie znajdą Państwo tutaj. Projekt wprowadza regulacje prawne wynikające z konieczności transpozycji przepisów unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym. Państwa członkowskie mają na to czas do 18. czerwca 2016.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ