30 sierpnia, 2021

Posting Lab: Formy zatrudnienia w niemieckim prawie i orzecznictwie. Zapraszamy już 24 września!

65. Posting Lab - warsztaty online

Wybór prawa (polskiego czy niemieckiego) w sytuacjach transgranicznych nie wpływa na ocenę czy w ogóle mamy do czynienia z pracownikiem. Tej oceny dokonuje się wyłącznie na podstawie prawa państwa przyjmującego (tu: niemieckiego). Dlatego tak ważne jest zrozumienie niemieckich zasad odróżniania form zatrudnienia, które różnią się zasadniczo od praktyki polskich sądów i Państwowej Inspekcji Pracy.

„Na niemieckich warunkach” - zatrudnienie i działalność na własny rachunek w prawie i orzecznictwie niemieckim

Program Pracowni:

1. Co mówi niemieckie prawo i orzecznictwo o różnicy między stosunkiem pracy i działalnością? a. kryteria ustawowe, cechy umów, faktyczne wykonywanie • stosunek pracy – praca niesamodzielna, podporządkowana, jeden pracodawca • działalność na własny rachunek – ryzyko gospodarcze, samodzielność, wielość kontrahentów b. przykłady z orzecznictwa sądów niemieckich

2. Skutki zakwalifikowania działalności jako stosunek pracy i na odwrót a. we wzajemnych zobowiązaniach stron (czas pracy, godziny nadliczbowe, gotowość do pracy), b. ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie na wypadek opieki długoterminowej,

3. Ocena formy zarobkowania – pierwszeństwo faktycznych okoliczności realizacji umowy przed jej brzmieniem (wyrok BSG z dnia 29 lipca 2015 roku - B 12 KR 23/13 R) a. rzeczywista relacja łącząca strony oraz „doświadczenie życiowe” b. treść umowy – wola stron c. przepisy chroniące przed omijaniem prawa – skutki uznania umowy za pozorną

Prowadzący

Dr Paweł Polaczuk - radca prawny; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Universität Wien; doktor nauk prawnych. Od 2000 roku pracował na stanowisku Dyrektora Biura Prawnego TU Compensa SA, TUnŻ Compensa Życie SA, BTUiR Heros SA, TUnŻ Vienna Life SA. Od 2006 roku prawnik w departamentach likwidacji szkód spółek grupy Wiener Stadtische AG w Wiedniu. Dr Paweł Polaczuk jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Olsztynie oraz naukowcem na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bonn. Autor szeregu publikacji naukowych, w tym m.in.: Co to jest off label use? Kilka uwag [w:] "Prawne i etyczne problemy współczesnej medycyny", P.Polaczuk, A.Bauknecht (red.)

Informacje praktyczne

65 Posting Lab odbędzie się za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom w piątek 24 września 2021 r. w godzinach 11:00-14:00. Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie. Zgłoszenia można przesyłać do piątku 17 września 2021 r. przez formularz dostępny tutaj lub mailowo na adres izabela.mastalerz@inicjatywa.eu. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzących. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni. Zapraszamy!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ