09 listopada, 2023

Posting Lab w Krakowie: Przepisy, które zmienią delegowanie w 2024. Przegląd zmian w prawie UE, PL i wybranych państw przyjmujących

92. Posting Lab – warsztaty stacjonarne

Europejski Instytut Mobilności Pracy zaprasza na stacjonarne warsztaty eksperckie z cyklu Posting Lab. Pracownię poprowadzi dr Marek Benio z gościnnym udziałem dr Roberta Lisickiego. Warsztaty odbędą się 7 grudnia w Hotelu Atrium w Krakowie. Zapraszamy przedstawicieli firm - praktyków delegowania, badaczy zainteresowanych mobilnością pracy, prawników i doradców biznesowych, przedstawicieli partnerów społecznych i organizacji pozarządowych oraz pracowników administracji publicznej zaangażowanych zawodowo w delegowanie pracowników.

Tematyka warsztatów

Tradycyjnie, na grudniowej pracowni przedstawiamy planowane zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych i oceniamy jak wpłyną na delegowanie pracowników w kolejnym roku. Przegląd najważniejszych już uchwalonych aktów prawnych: unijnych, prawa krajowego wybranych państw przyjmujących oraz prawa polskiego, które zaczną obwiązywać w 2024 roku. Przyszły rok zdominują dwa obszary istotne dla firm delegujących pracowników: zatrudnianie i delegowanie cudzoziemców oraz radykalna zmiana podejścia do umów „zlecenia” w świetle realizacji kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Omówimy też wzrost wynagrodzeń (minimalnego i prognozowanego przeciętnego) i ich wpływ a pozapłacowe koszty delegowania pracowników.

Program

 1. Kamienie milowe KPO i przyszłość umowy zlecenia w sytuacjach transgranicznych
 2. Zatrudnianie i delegowanie cudzoziemców
 • Ustalanie miejsca zamieszkania na potrzeby uzyskania A1 dla cudzoziemca
 • Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (przegląd pod kątem delegowania), m.in. zwiększenie wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określone w zezwoleniu na pracę cudzoziemca, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia - bez zmiany lub udzielenia nowego zezwolenia na pracę. Konieczne powiadomienie organu, który udzielił zezwolenia na pracę.
 • Implementacja dyrektywy 2014/36/UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.
 • Bariery państw przyjmujących - zgłoszenie, meldunek, dodatkowa wiza.

3. Robert Lisicki (Konfederacja Lewiatan) o istotnych projektach zmian w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych w 2024 r.

4. Inne istotne projekty (stan prac)

 • Dyrektywa o płacy minimalnej w UE
  15.11.2024 – Termin transpozycji dyrektywy 2022/2041/UE w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej
 • Telepraca jako delegowanie. Praktyka stosowania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadkach zwyczajowej telepracy transgranicznej - Porozumienie umożliwia ustalenie ustawodawstwa właściwego państwa siedziby pracodawcy, pomimo wykonywania w państwie zamieszkania znacznej części pracy
 • Jawność wynagrodzeń
 • Ochrona sygnalistów – spóźniona transpozycja dyrektywy do polskich przepisów
 • Kierowcy - Pakiet mobilności w polskiej wersji legislacyjnej

5. Projekty kontynuowane i zamrożone

 • Koordynacja systemów ubezpieczeń społecznych:
  i. obroty przy trzynastce (nowa definicja siedziby)
  ii. złożenie wniosku o wydanie A1 warunkiem legalnego delegowania
  iii. liberalizacja zastępowania
 • ESSPASS (paszport ubezpieczeń społecznych zamiast A1 – pełna cyfryzacja A1)
 • E-Declaration (ujednolicenie danych zgłoszeniowych w systemach Limosa, SIPSI itp.)
 • [usługi budowlane] Elektroniczna rejestracja wstępu na budowę w coraz większej liczbie państw przyjmujących.

6. Inne projekty i zmiany zgłoszone przez członków ELMI i uczestników Posting Lab przed pracownią

Informacje praktyczne

92. Posting Lab odbędzie się w czwartek 7 grudnia w godzinach 12:00-15:00. Udział tylko stacjonarny. Na zgłoszenia czekamy do 1 grudnia.  Na pytania nadesłane przed wydarzeniem na kontakt@labourinstitute.eu odpowiemy w pierwszej kolejności.

Warsztaty odbędą się w hotelu Atrium przy ul. Krzywa 7 w Krakowie, w sali konferencyjnej na parterze. Hotel Atrium znajduje się w bliskim sąsiedztwie Dworca Głównego (1 km). Ul. Krzywa znajduje się w strefie płatnego parkowania.

Rejestracja

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ