17 maja, 2016

28 lewicowych europosłów: Konieczny wcześniejszy przegląd dyrektywy wdrożeniowej

List 28 eurodeputowanych do Komisarz Thyssen w sprawie propozycji Komisji dotyczącej dyrektywy o pracownikach delegowanych – próba kompromisu w obliczu „żółtej kartki”. Do naszego Stowarzyszenia przesłany został list, który 12 maja 2016 r. holenderski lewicowy poseł do Parlamentu Europejskiego Dennis De Jong skierował do Komisarz Marianne Thyssen w nawiązaniu do niedawnego uruchomienia przez 11 państw członkowskich procedury „żółtej kartki”. List ten wraz z posłem De Jongiem podpisało 27 innych europosłów, głównie z frakcji Zjednoczonej Lewicy Europejskiej – Nordyckiej Zielonej Lewicy (GUE/NGL). Sygnatariusze listu zadeklarowali, iż „chętnie rozpoczęliby działalność legislacyjną w odniesieniu do propozycji” Komisji, dotyczącej nowelizacji Dyrektywy podstawowej o delegowaniu pracowników (96/71/WE), wyrażając przy tym świadomość, że z uwagi na przedłożenie wystarczającej liczby uzasadnionych opinii przez parlamenty krajowe Komisja zobowiązana jest obecnie do dokonania przeglądu swojej propozycji i podjęcia decyzji o jej podtrzymaniu, zmianie, bądź wycofaniu. Uznając fakt zaistnienia procedury „żółtej kartki” poseł De Jong i inni współautorzy przedmiotowego listu wezwali Komisarz Thyssen, aby nie osłabiała swojej propozycji, a tym bardziej, aby jej nie wycofywała, wyrażając przy tym przekonanie, że dotyczy ona spraw takich jak „równe traktowanie pracowników delegowanych, którym należy pilnie się zająć i którego nie można rozwiązać jedynie na poziomie krajowym”. Jak wiemy jednak (nasze Stowarzyszenie szeroko odniosło się do tej kwestii w swoim Raporcie o nowelizacji Dyrektywy o delegowaniu pracowników), ocena skutków regulacji oparta została na założeniach i niepełnych danych, które na dodatek zostały przez Komisję zmanipulowane, w taki sposób, aby stanowić oparcie dla z góry przyjętej tezy o wyzysku pracowników delegowanych. Sygnatariusze listu odnosząc się  do jednego z argumentów Państw przeciwnych propozycji, wskazującego, aby „zaczekać na doświadczenia Państw Członkowskich związane z Dyrektywą Wdrożeniową”, zarekomendowali, żeby „Komisja przyspieszyła o dwa lata przegląd Dyrektywy Wdrożeniowej" (obecnie przewidziany na 18 czerwca 2019 r.). Ich zdaniem, wcześniejsze opublikowanie takiego przeglądu (najpóźniej w połowie 2018 r.), obejmującego doświadczenia poszczególnych Państw Członkowskich z transpozycji tych przepisów do prawa krajowego „mogłoby złagodzić część obaw wyrażanych przez przeciwne (projektowi Komisji) Państwa Członkowskie bez opóźniania procesu ustawodawczego”. Poseł De Jong i pozostali autorzy listu sformułowali zatem propozycję kompromisu, która obejmuje przyspieszenie przeglądu Dyrektywy Wdrożeniowej, ale jednocześnie zakłada równoległe prowadzenie („bez opóźniania”) procesu ustawodawczego w odniesieniu do propozycji Komisji nowelizującej Dyrektywę Podstawową. Oceniając list 28 lewicowych eurodeputowanych, trzeba z uznaniem przyznać, iż nie kwestionują oni dużej politycznej wagi „żółtej kartki” oraz, że formułują propozycję kompromisu. Żałować należy, iż propozycja ta nie powiązała wcześniejszego przeglądu Dyrektywy Wdrożeniowej z wstrzymaniem prac nad nowelizacją Dyrektywy Podstawowej do czasu, gdy znane będą wyniki tego przeglądu. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoliłoby bowiem na prawidłową ocenę tego, jak implementowana w państwach członkowskich Dyrektywa Wdrożeniowa chroni prawa pracowników delegowanych w praktyce. Dopiero taka ocena powinna prowadzić do sformułowania projektu kierunkowych zmian Dyrektywy podstawowej i dotyczyć tych zagadnień, w których implementowana Dyrektywa Wdrożeniowa nie jest wystarczająca. W związku z tym celowe byłoby uzupełnienie propozycji posła De Jonga i innych właśnie o wstrzymanie prac nad nowelizacją Dyrektywy podstawowej i powiązanie ich z wynikami przeglądu Dyrektywy Wdrożeniowej. Pozwoliłoby to w efektywny sposób chronić pracowników delegowanych, a jednocześnie wykorzystywać potencjał swobodnego świadczenia usług i Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. mec. Marcin Kiełbasa, legal advisor IMP

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ