07 czerwca, 2013

Przedstawiciele IMP na spotkaniu z Ministrem

Stefan Schwarz i dr Marek Benio wzięli dzisiaj udział w spotkaniu z ministrem Radosławem Mleczko poświęconym delegowaniu pracowników. Przedstawiciele Inicjatywy zaprezentowali na nim dobre praktyki w zakresie delegowania. Spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dotyczyło delegowania pracowników, a w szczególności stanowiska polskiego rządu w sprawie projektu dyrektywy wdrożeniowej w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE. Wzięli w nim udział partnerzy społeczni, czyli związki zawodowe oraz organizacje pracodawców, w tym przedstawiciele Izby Pracodawców Polskich Sebastian Filipek-Kaźmierczak oraz Radosław Gałka. W trakcie spotkania potwierdzone zostało stanowisko Rządu RP, które zakłada, że obowiązująca dyrektywa 91/71/WE ustanawia odpowiednie ramy socjalne dla delegowania pracowników, zaś dyrektywa wdrożeniowa uwzględniać powinna dążenie do zmniejszenia ogólnych obciążeń regulacyjnych. Przedstawiciele Inicjatywy Mobilności Pracy zaprezentowali trzy dobre praktyki w zakresie delegowania pracowników: 1. poradnik „Bezpieczna praca za granicą” 2. I Ogólnopolska Konferencja „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego” 3. reportaż filmowy „Czarno na białym” Swoje stanowisko zaprezentowali również przedstawiciele związków zawodowych, którzy wezwali do zmiany dyrektywy podstawowej oraz wzmocnienia praw pracowniczych, zaostrzenia kontroli i sankcji, rozszerzenia odpowiedzialności generalnych wykonawców oraz forsowania prawa do informacji. Na koniec wymieniono opinie nt. projektu dyrektywy z ekspertami Ministerstwa. Przedstawiciele Inicjatywy oraz IPP zwrócili panu Ministrowi uwagę na ogromne zagrożenie związane pojawiającym się w projekcie KE nowym podejściu do zastępowalności, które faktycznie zmieni delegowanie z czasowego w jednorazowe.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ