18 lutego, 2020

Raport o delegowaniu pracowników – formularze A1 wydane w 2018 r.

Raport na temat formularzy A1 wydanych w 2018 roku

Po raz kolejny na zlecenie Komisji Europejskiej został przygotowany raport „Posting of workers. Report on A1 Portable Documents issued in 2018”. Autorami są Frederic De Wispelaere, Lynn De Smedt oraz prof. Jozef Pacolet z HIVA KU Leuven.

Liczba wydawanych poświadczeń A1 na przestrzeni ostatnich lat

Autorzy zauważają, że dane dotyczące liczby formularzy A1/E101 nieustannie wykazują tendencję wzrostową od 2011 r. Gwałtowny wzrost liczby A1 przyznawanych przez państwa członkowskie nastąpił w 2017 r. Co istotne, w roku 2018 r. nie było tak dużej ewolucji w tym zakresie. Według raportu w 2018 r. wydano prawie 3 miliony poświadczeń A1. Wobec tego w 2018 r. w stosunku do 2017 r. liczba A1 wydanych w celu świadczenia usług w innym państwie członkowskim zgodnie z art. 12 oraz w przypadku działalności w dwóch lub większej liczbie państw członkowskich zgodnie z art. 13 rozporządzenia 883/2004 wykazuje stopę wzrostu odpowiednio o 4,7% i 7,2%. W porównaniu z 2017 r. oznacza to ogólny wzrost o około 6%. Państwami, które w 2018 r. wydały znacznie więcej A1 w porównaniu z 2017 r., są Hiszpania (+44 050 A1), Polska (+26 440 A1) i Słowacja (+19 738). Silny spadek liczby wydanych A1 odnotowała natomiast Słowenia. W 2017 r. Słowenia była czwartym najważniejszym państwem członkowskim wydającym A1. Jednak w 2018 r. wydano „tylko” 127 000 A1, co stanowi spadek o jedną trzecią w porównaniu z 2017 r.

Polska na czele

W 2018 r. dwoma głównymi wydającymi (poświadczającymi) formularze A1 państwami członkowskimi były Polska (605 785 formularzy) i Niemcy (475 704 formularzy). Około 36% łącznej liczby A1 zostało wydanych przez te dwa państwa. Jako główne wysyłające państwo członkowskie Polska wydała 39% A1 osobom objętym art. 12 i 58% dla osób objętych art. 13. Trzecie pod względem ilości wydanych formularzy A1 państwo członkowskie to Hiszpania (wydano 248 532 formularzy A1). Włochy, Belgia, Słowacja, Słowenia, Francja, Austria i Holandia wydały ponad 100 000 A1. Siedem krajów członkowskich wydało mniej niż 100 000 ale ponad 50 000 A1 (Luksemburg, Litwa, Portugalia, Rumunia, Chorwacja, Węgry i Republika Czeska). Wielka Brytania, Dania, Szwajcaria, Bułgaria, Łotwa, Estonia i Szwecja wydały mniej niż 50 000, ale ponad 10 000 formularzy. Wreszcie Finlandia, Grecja, Irlandia, Norwegia, Cypr, Malta, Liechtenstein i Islandia wydały mniej niż 10 000 A1.

Ilość wydanych A1 w państwach członkowskich „starej” i „nowej” Unii

Dokonując rozróżnienia między państwami członkowskimi UE-15 a państwami członkowskimi UE-13, w raporcie zauważono, że około 1,65 mln A1 zostało wydanych przez państwa członkowskie UE-15, a około 1,3 mln A1 przez państwa członkowskie UE-13. Procentowo więc około 56% A1 zostało wydanych przez państwa członkowskie "starej" Unii, a 43% - przez państwa "nowej" Unii.

Liczba A1 wydanych na podstawie art. 12 i art. 13 rozporządzenia 883/2004

W 2018 r. wydano ogółem 1,8 mln A1 dla osób objętych art. 12. Głównymi wysyłającymi państwami członkowskimi były Niemcy (409 340 formularzy A1), Polska (238 525 formularzy A1) oraz w mniejszym stopniu Włochy (148 863), Hiszpania (123 670) i Francja (117 739). Słowenia, która w 2017 r. wydała trzecią największą liczbę A1 zgodnie z art. 12 wszystkich państw członkowskich, nie znajduje się już nawet w pierwszej piątce najważniejszych wysyłających państw członkowskich. W porównaniu z 2017 r. ogólna liczba A1 wydanych zgodnie z art. 12 wzrosła o ponad 81 300 certyfikatów. Ta ewolucja wynika głównie ze zwiększonej liczby certyfikatów wydanych przez Niemcy (+77 249 A1 lub + 23% w porównaniu z 2017 r.). Osobom objętym art. 13 rozporządzenia 883/2004 wydano ogółem 1,1 mln A1. Głównym wydającym państwem członkowskim jest Polska, ponieważ wydało prawie 351 000 formularzy A1 lub prawie jedną trzecią certyfikatów A1 wydanych osobom prowadzącym działalność w dwóch lub więcej państwach członkowskich. Liczba wydanych A1 osobom objętym art. 13 wzrosła z 168 279 wydanych w 2010 r. A1 do około 1,1 miliona A1 wydanych w 2018 r. Jest to duży wzrost w krótkim czasie. Ogółem w 2018 r. liczba wydanych w oparciu o art. 13 A1 wzrosła o 7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Należy przy tym zauważyć, że kilka państw członkowskich przyznało znacznie więcej A1 w porównaniu z 2017 r. Dotyczy to w szczególności Hiszpanii (+44 050 A1), Polski (+ 26 440 A1) i Słowacji (+19 738). W szczególności, to właśnie Polska miała silny wpływ na całkowity wzrost liczby A1 wydanych zgodnie z art. 13 między 2010 a 2018 r. W 2010 r. Polska wydała tylko 44 018 A1 zgodnie z art. 13. Liczba ta stale rosła każdego roku. W 2018 r. wydano nie mniej niż 351 000 formularzy A1. Katarzyna Węglarz [IMP]

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ