21 kwietnia, 2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego na temat zwalczania pandemii

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania pandemii COVID-19.

Parlament Europejski podczas nadzwyczajnej Sesji Plenarnej przyjął w piątek 17 kwietnia rezolucję nt. skoordynowanych działań UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19. Tutaj można znaleźć komunikat prasowy z podsumowaniem najważniejszych zapisów rezolucji. Inicjatywa Mobilności Pracy podjęła kroki, aby w rezolucji znalazł się zapis o możliwości swobodnego przekraczania granic UE nie tylko przez pracowników przygranicznych, ale także pracowników transgranicznych, w tym pracowników delegowanych. Niestety nie udało nam się wprowadzić takiego zapisu do dokumentu.

Niebezpieczna poprawka

Podczas prac nad rezolucją pojawiła się bardzo niebezpieczna poprawka złożona przez grupę GUE (skrajna lewica), a dokładniej francuską Europosłankę Manon Aubry (La France Insoumise) oraz niemieckiego Europosła Martina Schirdewana (Die Linke). Poprawka zakładała między innymi zawieszenie obowiązywania dyrektywy o delegowaniu pracowników:
AM 75: „zwraca się do państw członkowskich o wzięcie pod uwagę w ramach mechanizmu SURE szczególnej sytuacji pracowników na umowach śmieciowych, osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych i pracowników delegowanych oraz o zagwarantowanie im takich samych praw i ochrony socjalnej jak każdemu innemu pracownikowi; ponadto nalega na zawieszenie obowiązywania dyrektywy o delegowaniu pracowników.”
IMP podjęła kroki w celu odrzucenia poprawki, przekazując nasze rekomendacje polskim europosłom. Poprawka została na szczęście odrzucona 520 głosami (w tym grupy EPP oraz S&D). 83 osoby zagłosowały „za” a 87 wstrzymało się od głosu.

Istotne zapisy

Z punktu widzenia pracodawców delegujących pracowników za granicę oraz pracowników delegowanych, należy zwrócić uwagę na poniższe zapisy.
  • Punkt 37: odnosi się między innymi do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i możliwości skorzystania z art. 16 Rozporządzenia 883/2004 w celu uniknięcia zmiany prawodawstwa właściwego w konsekwencji pandemii.
"jest przekonany, że państwa członkowskie muszą podjąć środki gwarantujące, że pracownicy w Europie, w tym osoby samozatrudnione, są chronione przed utratą dochodów, a najbardziej dotknięte przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, i sektory mają konieczne wsparcie i płynność finansową; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący nowego instrumentu wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE) i wzywa do jego szybkiego wdrożenia oraz do uruchomienia stałego europejskiego programu reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych; zachęca państwa członkowskie do lepszej koordynacji przepisów socjalnych i podatkowych w celu uniknięcia konsekwencji, jeśli chodzi o systemy zabezpieczenia społecznego i systemy podatkowe, dla pracowników transgranicznych i migrantów zarobkowych w wyniku zastosowania środków nadzwyczajnych."
  • Punkt 40: dotyczy możliwości swobodnego przekraczania granic przez pracowników przygranicznych, szczególnie w sektorach newralgicznych.
"uważa, że sprawą najwyższej wagi jest utrzymanie granic wewnętrznych UE otwartych dla przepływu towarów; przypomina, że jednolity rynek jest źródłem naszego wspólnego dobrobytu i dobrostanu oraz że stanowi kluczowy element doraźnej i ciągłej reakcji na wybuch epidemii COVID-19; zdecydowanie popiera skierowany do państw członkowskich apel Komisji o zezwolenie na dalsze przekraczania granic przez pracowników przygranicznych, w szczególności pracujących w sektorach, w przypadku których dalsze swobodne przemieszczanie się w obrębie UE uznaje się za niezbędne; w związku z tym wzywa do ustanowienia przejść granicznych na trasie uprzywilejowanego korytarza w transporcie lądowym (drogowym i kolejowym), morskim, śródlądowym i lotniczym."
  • Punkt 49: odnosi się do konieczności powrotu do swobodnego przemieszczania się po terenie UE jak tylko będzie to możliwe; nie należy ograniczać jednak transgranicznego przemieszczania się pracowników pierwszej linii w szczególności opiekunów osób starszych.
"wzywa państwa członkowskie, aby przyjmowały jedynie niezbędne, skoordynowane i proporcjonalne środki w przypadku wprowadzania ograniczeń dotyczących podróży lub wprowadzania i przedłużania kontroli na granicach wewnętrznych, po dokładnej ocenie ich skuteczności w kontekście zdrowia publicznego i w oparciu o istniejące przepisy prawne, mianowicie kodeks graniczny Schengen i dyrektywę w sprawie swobody przemieszczania się, przy pełnym przestrzeganiu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej; podkreśla, że kontrole graniczne i ograniczenia w przemieszczaniu się muszą pozostać współmierne i nadzwyczajne oraz że należy przywrócić wszelką swobodę przemieszczania się, gdy tylko to będzie możliwe; nalega, aby nie ograniczać transgranicznego przemieszczania się pracowników pierwszej linii w sektorach kluczowych dla walki z COVID-19, w szczególności pracowników służby zdrowia i opieki nad osobami starszymi, ale także osób pracujących w sektorze rolnospożywczym, takich jak sezonowi pracownicy gospodarstw rolnych; podkreśla potrzebę powrotu, w ramach strategii wyjścia z kryzysu, do w pełni funkcjonującego obszaru Schengen, w którym gwarantowany jest swobodny przepływ bez kontroli na granicach wewnętrznych."
Rezolucja nie ma mocy prawnie wiążącej. Jest emanacją stanowiska Parlamentu Europejskiego oraz zbiorem rekomendacji dla instytucji UE oraz Państw Członkowskich. MP

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ