07 kwietnia, 2020

Tarcza antykryzysowa – jednorazowe świadczenie postojowe

Jednorazowe świadczenie postojowe

Specustawa z dnia 31 marca 2020 r. (tzw. tarcza antykryzysowa) przewiduje jednorazowe świadczenie postojowe finansowane z Funduszu Pracy. Świadczenie przysługuje osobie:
  • prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
  • wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług wynikających z przepisów kodeksu cywilnego
jeżeli osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Kiedy przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Przestój

Przestój i przestój ekonomiczny to nie to samo. Przepisy specustawy nie definiują pojęcia przestoju. W tym przypadku chodzi o przestój rozumiany jako sytuację, w której nie jesteśmy w stanie zaoferować zlecenia (pracy) zleceniobiorcy/wykonawcy, który jednocześnie jest gotowy do wywiązania się z umowy. Pojęcie przestoju zaczerpnięto tu z kodeksu pracy z tą różnicą, że zamiast gotowego do pracy pracownika, mamy gotowego do wykonania usługi zleceniobiorcę lub samozatrudnionego.

Komu przysługuje świadczenie postojowe?

Osobie prowadzącej działalność świadczenie postojowe przysługuje jeżeli rozpoczęła prowadzenie działalności przed dniem 1 lutego 2020 r. i:
  • jej nie zawiesiła oraz jeżeli przychód z działalności w rozumieniu przepisów PIT uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od kwoty 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS);
  • zawiesiła ją po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z działalności w rozumieniu przepisów PIT uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od kwoty 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS).
Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:
  • umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
  • przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o PIT uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od kwoty 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS), obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Co konkretnie przysługuje?

W ramach świadczenia przysługuje:
  • Jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia w 2020, czyli 80% x 2600 zł = 2080 zł;
  • Jednak w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych nie przekroczyła 50% minimalnego wynagrodzenia (czyli 50% x 2600 zł = 1300 zł), świadczenie postojowe równa się sumie tych przychodów;
  • Osobie prowadzącej działalność korzystającej z karty podatkowej i zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 Ustawy o VAT świadczenie postojowe to 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł;
  • W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego, przysługuje tylko jedno świadczenie.

Jak otrzymać świadczenie?

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby uprawnionej składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek składany do ZUS, który w przypadku osób wykonujących umowę cywilnoprawną składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Kompletne wzory wniosków dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne do wypełnienia można znaleźć na stronie ZUS.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ