27 czerwca, 2017

W Warszawie odbyła się konferencja w ramach projektu FreSsco

W związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (FreSsco), nad­zorowanego przez Komisję Europe­jską i koor­dynowanego oraz wykony­wanego przez Uni­w­er­sytet w Gan­dawie, 22 czer­wca 2017 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” w Warsza­wie odbyła się międzynarodowa kon­fer­encja pt. Prob­lemy i przeszkody w korzys­ta­niu z prawa do swo­bod­nego przemieszcza­nia się pra­cown­ików UE oraz koor­dy­nacji sys­temów zabezpieczenia społecznego. Dele­gowanie. Zrów­nanie fak­tów, zdarzeń, dochodów i świad­czeń. Kon­fer­encja podzielona była na 2 grupy tem­atów: pier­wsza doty­czyła zagad­nień związanych z odd­ele­gowaniem pra­cown­ików, a druga – zrów­na­nia fak­tów, zdarzeń, dochodów i świad­czeń. W kon­fer­encji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europe­jskiej, polscy przedstawiciele władzy i insty­tucji właś­ci­wych oraz polscy i uni­jni eksperci, którzy zaj­mują się podaną wyżej tematyką. W cza­sie kon­fer­encji  przed­staw­iono problemy i przeszkody, które pow­stają na etapie stosowa­nia reg­u­lacji dotyczących swo­body przemieszcza­nia się oby­wa­teli UE oraz koordynacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. W kon­fer­encji wzięli udział: eksperci (m.in. Filip Van Overmeiren, ekspert FreSsco oraz Carlos Garcia de Cortazar, hiszpańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy, międzynarodowy ekspert), środowisko naukowe (m.in. Simone Roberts, profesor Uniwersytetu z Nottingham), sędziowie, przed­staw­iciele pra­co­daw­ców, związki zawodowe, przed­staw­iciele admin­is­tracji pub­licznej (m.in. Joanna Kaczanowska, przedstawiciel Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Axel Specker, przedstawiciel Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego), przed­staw­iciele insty­tucji gwaran­tu­ją­cych ochronę osobom korzys­ta­ją­cym z prawa do przemieszcza­nia się w Unii Europe­jskiej. Opieka merytoryczna Konferencji: prof. dr hab. Gertruda Uścińska,  ekspert krajowy FreSsco. Na podstawie materiałów Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ