12 listopada, 2013

Wspólne stanowisko pięciu organizacji dot. dyrektywy

Inicjatywa Mobilności Pracy przygotowała oficjalne stanowisko dotyczące kluczowych zapisów w projektowanej dyrektywie dot. delegowania, dla którego jednogłośnie poparcie wyraziły cztery inne organizacje pracodawców. Poza odniesieniem do zapisów projektu dyrektywy wdrożeniowej w dokumencie zaproponowano zapisy ograniczające kwestię spółek-skrzynek pocztowych. Stanowisko IMP jako stanowisko wspólne zostało przedstawione w dniu dzisiejszym na spotkaniu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.  Publikacja, której autorami są organizacje:
  • Inicjatywa Mobilności Pracy
  • Polska Izba Handlu
  • Polskie Forum HR
  • Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
  • Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy
przedstawia zastrzeżenia oraz rekomendacje, uznane przez wymienione organizacje za kluczowe, dotyczące projektu dyrektywy, który jest aktualnie przedmiotem negocjacji w Radzie. W dokumencie podkreślono między innymi szkodliwość zapisu artykułu 3.2. e), który wprowadza niestosowaną dotychczas interpretację czasowego delegowania i przekształca je de facto w delegowanie jednorazowe. Tym samym większość usług, w tym głównie te o charakterze sezonowym, cyklicznym oraz wymagające pracy wahadłowej, wykroczy poza ramy delegowania. Dokument wyposażony został także w liczne praktyczne przykłady obrazujące szkodliwość proponowanego zapisu. W ramach wspólnego stanowiska poruszona została także kwestia listy środków kontrolnych, do której odnosi się artykuł 9 dyrektywy. Autorzy publikacji przyznają, że udostępnienie Państwom Członkowskim prawa do wprowadzania wszelkich wymogów administracyjnych i środków kontrolnych, jakie będą uważały za skuteczne, może spowodować wykorzystywanie tych środków w celach protekcjonistycznych. Sytuacja taka spowoduje także niepewność prawną wśród usługodawców. Dokument odnosi się także do zapisów artykułu 12 projektu dyrektywy. Autorzy publikacji wnioskują o usunięcie całego artykułu, który traktuje o odpowiedzialności solidarnej. W dalszej części wspólnego stanowiska znalazła się także propozycja zapisów ograniczających problem spółek-skrzynek pocztowych. Stanowisko wspólne zaprezentowane zostało podczas spotkania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji – autorów dokumentu. Miało ono na celu wymianę opinii miedzy partnerami społecznymi a ekspertami z Ministerstwa. Spotkanie poprowadził Minister Radosław Mleczko. „Prezentacja naszego wspólnego stanowiska ma na celu  wzmocnienie głosu pracodawców i podkreślenie, że jesteśmy zgodni co do tego, iż dyrektywa nie służy swojemu pierwotnemu celowi, czyli eliminowaniu nielegalnego zatrudnienia”– przyznał Stefan Schwarz, Prezes Zarządu Inicjatywy Mobilności Pracy.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ