03 stycznia, 2024

Wycofanie A1 i co dalej? Zapraszamy na webinarium już 25 stycznia!

93. Posting Lab – warsztaty online

Zapraszamy na 93. Posting Lab, który odbędzie się już 25 stycznia. Tematem warsztatów będą ryzyka i procedury związane ze zmianą ustawodawstwa mającego zastosowanie w zakresie zabezpieczenia społecznego. Udział tylko online jak zawsze na platformie zoom. Pracownię poprowadzi dr Marek Benio oraz dr Marcin Kiełbasa.

W celu zapisania się na Pracownię bardzo prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając w REJESTRACJA

Zapraszamy przedstawicieli firm - praktyków delegowania, pracowników ZUS wydających, a zwłaszcza wycofujących wydane poświadczenia A1, a także przyjmujących wnioski o zawarcie porozumienia wyjątkowego. Zapraszamy badaczy zainteresowanych mobilnością pracy, prawników i doradców biznesowych i przedstawicieli partnerów społecznych zainteresowanych w swej działalności problematyką transgranicznego świadczenia usług, czasowego wykonywania pracy za granicą czy wykonywaniem pracy naprzemiennie w kilku państwach członkowskich.

Tematyka warsztatów

Inspiracją do odpowiedzi na pytanie jakie są skutki prawne wycofania przez ZUS poświadczenia A1 i jakie kroki można/należy podjąć po otrzymaniu takiej decyzji jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie dotyczącej wycofania z urzędu i bez postępowania dialogowego poświadczenia A1 przez Oddział ZUS w Toruniu (C-422/22). Podjęcie tej problematyki jest tym istotniejsze, że nie była ona przedmiotem wspomnianego rozstrzygnięcia. Pytanie dotyczyło jedynie tego, czy A1 można wycofać z urzędu bez „pytania” w tym przypadku francuskiej instytucji zabezpieczenia społecznego. Tak, można. Jeśli tak się stanie, ubezpieczonemu grozi ryzyko utraty ochrony ubezpieczeniowej, niekoniecznie powiązane z odzyskaniem wpłaconych składek.

Podczas pracowni prześledzimy przykładowe procedury zawiadomienia lub zgłoszenia do ubezpieczenia innego państwa członkowskiego, ewidentnie po terminie, bo na skutek cofnięcia poświadczenia A1. Odpowiemy kto i na jakich zasadach, a także pod jakimi sankcjami, odpowiada za prawidłowe zgłoszenie i opłacanie składek w ramach właściwego ustawodawstwa. Rozważymy scenariusze, w których doszło do przyznania świadczeń w okresie obowiązywania wycofanej A1.

Program

  1. Przypomnienie zasad ustalania ustawodawstwa dla pracowników czasowo wykonujących pracę za granicą oraz dla pracowników stale wykonujących pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich: normalna działalność, podleganie, zastępowanie, 24 miesiące, marginalność, naprzemienność, miejsce zamieszkania, siedziba pracodawcy
  2. Omówienie postanowienia ZUS O/Toruń o wycofaniu A1, drogi odwoławczej i odpowiedzi na pytania prejudycjalne skierowane przez polski Sąd Najwyższy,
  3. Wycofanie A1 z urzędu. Obowiązek zawiadomienia instytucji właściwej innego państwa członkowskiego.
  4. Z czego wynika wyższe prawdopodobieństwo wycofania A1 wydanej na podstawie Art. 13.
  5. Z urzędu lub na wniosek instytucji właściwej innego państwa członkowskiego
  6. Obowiązek lojalnej współpracy ubezpieczonego i płatnika, a nie tylko instytucji właściwych państw członkowskich
  7. Odwołanie od decyzji o wycofaniu poświadczenia A1
  8. Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego (na podstawie Art. 16). Przypadki, w których instytucja innego państwa odmówi zawarcia porozumienia wyjątkowego
  9. Zgłoszenie ubezpieczonego na skutek wycofania A1 w wybranych państwach członkowskich: Niemcy, Francja, Belgia, Austria, Niderlandy,
  10. Zwrot składek, zwrot świadczeń, przekazanie składek

Informacje praktyczne

93. Posting Lab odbędzie się w czwartek 25 stycznia w godzinach 12:00-15:00. Udział tylko online jak zawsze na platformie zoom. Na zgłoszenia czekamy do 20 stycznia. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie.

Jak zwykle zachęcamy do dyskusji i do zadawania pytań na kontakt@labourinstitute.eu. Na pytania nadesłane przed wydarzeniem odpowiemy w pierwszej kolejności.

Zapraszamy!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ