09 grudnia, 2013

Z OSTATNIEJ CHWILI: Kompromis w Radzie osiągnięty!

Podczas posiedzenia Rady EPSCO osiągnięto porozumienie pomiędzy Państwami Członkowskimi na temat projektu dyrektywy wdrożeniowej dot. pracowników delegowanych. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady wynegocjowane zostało podejście ogólne, czyli porozumienie polityczne, które otworzy negocjacje Rady z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w tzw. trilogu. Kompromis w art. 9 zawiera tzw. hybrydową listę środków kontrolnych, co jeszcze kilka tygodni temu - w związku z twardym stanowiskiem Francji i Belgii - było nie do pomyślenia. Zgodnie z tą propozycją Państwa członkowskie będą mogły wprowadzać dodatkowe środki kontroli przedsiębiorstw delegujących spoza obecnej listy, ale muszą powiadomić o tym Komisję Europejską, pozostałe Państwa członkowskie i opublikować je na specjalnej stronie internetowej. Co więcej, dodatkowe środki kontrolne muszą być proporcjonalne, niedyskryminujące i uzasadnione tym, że dotychczasowe środki okazały się nieskuteczne. Druga ważna decyzja dotyczy odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania wobec pracowników delegowanych, która będzie nieobowiązkowa i ograniczona tylko bezpośredniego kontrahenta firmy delegującej. Zgłoszony w ostatniej chwili przez Państwa niechętne delegowaniu dodatkowy podpunkt 3a w tym artykule niemal doprowadził do upadku negocjacji. Najważniejsze, że w projekcie przyjętym przez Radę nie ma wszystkich tych niebezpiecznych zapisów, które zdaniem Inicjatywy doprowadziłyby do wykluczenia polskich firm z europejskiego rynku usług, a które znalazły się w projekcie przyjętym przez komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego - mówi Stefan Schwarz, Prezes Zarządu Inicjatywy Mobilności Pracy. Kompromis zawarty w Radzie jest niewątpliwie korzystny dla Polski i polskich firm delegujących. Dzisiejszy sukces zawdzięczamy ogromnemu zaangażowaniu polskiego zespołu negocjacyjnego kierowanego przez Ministra Radosława Mleczko. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ