09 sierpnia, 2018

31 sierpnia zapraszamy na Pracownię Legalnego Delegowania na temat pracy tymczasowej

31 sierpnia w Krakowie odbędzie się XXXII Pracownia Legalnego Delegowania. Tym razem warsztaty będą poświęcone pracy tymczasowej.

W czerwcu 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, wywołujące szereg daleko idących skutków prawnych. Dotyczą one np. ograniczenia okresu wykonywania przez takich pracowników pracy na rzecz konkretnego pracodawcy użytkownika, co powoduje, że konieczne staje się wdrożenie odpowiednich procedur i sposobów postępowania przed grudniem 2018 r. Do innych istotnych zagadnień należą również m.in. kwestie związane z powierzeniem mienia pracownikowi tymczasowemu czy odpowiedzialność pracodawcy oraz pracodawcy użytkownika, przewidziane w znowelizowanej ustawie. Powyższe kwestie będziemy rozważać rzecz jasna również w kontekście delegowania takich pracowników, tj. wynajmowania ich pracodawcom użytkownikom w innych państwach członkowskich. Sporo powiemy w tym zakresie o Francji (w połowie 2018 roku Francja zmieniła swoją ustawę o pracownikach tymczasowych), jednakże rozważania te mają uniwersalny charakter.

Pytania dotyczące pracy tymczasowej

Pracownię poprowadzą nasi eksperci: dr Marek Benio, dr Marcin Kiełbasa i mec. Piotr Stolarczyk. Prowadzący postarają się odpowiedzieć na poniższe pytania: 1. Które prawo stosować jeśli w państwie przyjmującym ograniczenie pracy tymczasowej jest inne niż 18 miesięcy? 2. Problemy praktyczne w interpretacji zasady 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. 3. Jakie skutki (poza sankcjami finansowymi) może rodzić zatrudnienie pracownika tymczasowego przez okres dłuższy niż 18 miesięcy? 4. Które prawo stosować w przypadku różnego rodzaju ograniczeń, np. krajowy zakaz kierowania pracowników tymczasowych do pracy szczególnie niebezpiecznej? 5. Kto jest administratorem danych osobowych pracowników tymczasowych, czy konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? 6. Co oznacza pozostawanie pracownika tymczasowego w dyspozycji pracodawcy użytkownika? - próba pogodzenia przeciwnych poglądów w tej materii. 7. 25 miesięcy dla pracowników tymczasowych - mit, czy prawda? 8. Czy praca tymczasowa może być świadczona na podstawie umowy o dzieło? - rozważania w kontekście projektu ustawy o rynku pracy. 9. Czy zbycie zakładu pracy pracodawcy użytkownika powoduje przeniesienie pracowników tymczasowych w trybie art. 231 Kodeksu pracy? 10. Który pracodawca odpowiada za przekroczenie czasu pracy pracownika tymczasowego? 11. Czy pracodawca użytkownik musi prowadzić akta osobowe pracowników tymczasowych? Jakie obowiązki w tym względzie spoczywają na Agencji? 12. Czy pracodawca użytkownik posiada obowiązki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników tymczasowych? 13. Który podmiot odpowiada za skierowanie pracownika tymczasowego na badania lekarskie? 14. Czy konieczne jest ponowne szkolenie BHP w przypadku zatrudnienia pracownika tymczasowego na tym samym stanowisku, ale na umowie o pracę? 15. Czy pracodawca użytkownik jest uprawniony do zawarcia z pracownikiem tymczasowym umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej?

Współpraca z GAP

Warsztaty odbędą się w ramach współpracy IMP z Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tematykę nadchodzących Pracowni, a także archiwum dotychczas przeprowadzonych warsztatów można znaleźć tutaj.

Kontakt w sprawie uczestnictwa w PLD:

joanna.jankowska@inicjatywa.eu +48 668 681 945 Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. JJ

O Inicjatywie Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ